Vindområden på SCAs mark

Som Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar skogsmark har SCA stora arealer med goda vindlägen där SCA arrenderar ut mark. Just nu pågår en omfattande utbyggnad av vindkraft och efterfrågan på grön el bedöms att fortsätta öka kraftigt.

I slutet av 2022 fanns det 685 vindkraftverk i drift på SCAs mark med en årlig produktionskapacitet på 7,3 TWh, vilket motsvarar cirka 20 procent av Sveriges totala vindkraftsproduktion. Tillsammans med tidigare beslutade, men ej färdigställda, projekt förväntas driftsatt produktionskapacitet på SCAs mark öka till 9 TWh år 2023.

Samarbeten

SCA har för avsikt att bli egen långsiktig ägare och samprojekterar därför just nu flera projekt i två större samarbeten tillsammans med OX2 och Arise.

Samarbete OX2

Den 7 maj 2019 tecknade OX2 och SCA ett samarbetsavtal om projektering av ny vindkraft. Målet är att inom en femårsperiod realisera ca 1 000 MW ny vindkraft med en årlig produktionskapacitet på ca 2,3 TWh. Initialt har OX2 och SCA identifierat en handfull lämpliga områden för vindkraft i Norrland. OX2 och SCA har påbörjat utvecklingen av dessa projekt och ytterligare områden kan bli aktuella.

Till OX2 hemsida

Samarbete Arise

Den 20 oktober 2023 ingick SCA och Arise i ett samarbetsavtal för projektering av vindkraft på SCAs marker i Sverige. Tillsammans med Arise har SCA identifierat sex möjliga projektområden för vindkraft med en potential om sammanlagt cirka 1000 MW. Målet är att realisera projekten i ett samarbete och därmed ta ytterligare ett steg i att möta den ökade efterfrågan på förnybar el i norra Sverige.

Till Arise hemsida

SCAs projekt

Filtrera

Alla typer
Alla typer
ProjektTeknologiFasKommunSamarbetspartner
SkogbergetVindkraftDriftPiteå
FasikanVindkraftByggnationBräcke
HögsvedjanVindkraftPlaneringSundsvall
TjärdalsbergetVindkraftPlaneringSundsvall
MarktjärnVindkraftPlaneringÅngeOX2
RamboVindkraftPlaneringVindelnOX2
GrubbanVindkraftPlaneringHärjedalenOX2

Vindkraft på SCAs mark

Tillsammans med tidigare beslutade, men ej färdigställda, projekt förväntas driftsatt produktionskapacitet på SCAs mark öka till 9 TWh år 2023.

  • 685st

    Vindkraftverk
  • 7,3TWh

    Årligt produktionskapacitet
  • 20%

    av Sveriges totala vindkraftsproduktion

Projektområden på SCAs mark

I kartfunktionen nedan ses nuvarande vindområden på SCAs mark samt möjliga framtida vindkraftsområden. Klicka på respektive område för mer information. Områdena har delats in enligt de olika projektfaserna ”tidig dialog”, ”byggnation”, ”projektering”, och ”driftsatt”. För externa projekt hänvisar vi till respektive representant för projektbolaget. 

I kartverktyget visas även SCAs frivilligt avsatta skogar och områden som sköts med alternativa metoder.

FSC® och PEFC
- Vad är viktigt att tänka på vid projektering av vindkraft på SCA-mark?

SCAs skogsbruk är certifierat (FSC®004466, PEFC/05-23-131), vilket innebär att SCA åtar sig att följa riktlinjer för ett ansvarsfullt skogsbruk som ställs upp av FSC och PEFC. SCAs skogar sköts långsiktigt med ambitionen att både producera högkvalitativ förnybar råvara och att bevara och utveckla skogens övriga värden. SCA har undantagit områden från skogsbruk på grund av höga naturvärden. Även vid omvandling av skog till annan markanvändning, däribland mark för vindkraftsändamål, ska hänsyn tas till dessa naturvärden. Vid vindkraftsetablering ska hänsyn även tas till upplevelsevärden och lokal ekonomi.

Projektören ansvarar för att vidareförmedla denna information till sina underentreprenörer. De krav som uppställs på SCAs marker gäller utöver den lagstadgade processen för vindkraftsetablering och innebär bland annat:

SCA kommer att redovisa vindområden som projektören har ställt förfrågan om att nyttja samt information om projektören på SCAs hemsida. Informationen kommer att finnas kvar på SCAs hemsida så länge projektering pågår.

Projektering av vindkraft på SCAs marker får inledas tidigast tre månader efter att vindområdet publicerats på SCAs hemsida. Detta innebär att SCA ingår ett eventuellt avtal tidigast när dessa tre månader belöpt.

I samband med att projekteringen inleds ska vindkraftprojektören även lägga upp vindområdet på Energimyndighetens karttjänst Vindbrukskollen och hålla informationen där uppdaterad med vid var tid gällande uppgifter om projektet. Projektören ska erbjuda lokala berörda intressenter, ett fysiskt möte för att informera om projektet och samla in synpunkter. Detta kan inte kombineras med det lagstadgade samrådsmötet. Företrädare för lokala berörda intressenter kan identifieras genom riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva. Närboende, berörd sameby och andra berörda ska ges möjlighet att få information och framföra synpunkter på projektet. Kontakt ska tas med berörd sameby för insamlande av information om för rennäringen väsentliga objekt och hänsyn. Inkomna synpunkter ska redovisas till SCA samt behandlas i tillståndsprocessen för projektet.