Vi vill växa inom förnybar energi och erbjuda fler produkter som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Med ett effektivt skogsbruk, industriell tradition och innovativ utveckling, finns goda förutsättningar att skapa framtidens förnybara drivmedel.

Therese Nylander, affärsutvecklare arbetar med utveckling av biodrivmedel hos SCA.

Produktion av biodrivmedel

Biodrivmedel baserade på hållbara råvaror spelar en viktig roll i klimatomställningen. Ett stort antal länder har krav på inblandning av biodrivmedel i fordons- och flygbränsle och efterfrågan kommer för den överblickbara framtiden att överstiga tillgången.

För att producera biodrivmedel har SCA bildat ett gemensamt bolag med det finska energiföretaget St1. SCA investerar 600 MSEK i bolaget, som blir hälftenägare i det bioraffinaderi som St1 bygger vid sin anläggning i Göteborg. Bioraffinaderiet kommer att producera avancerade biodrivmedel som förnybar HVO-diesel och biojet. SCA ställer till förfogande sina råvaruresurser i form av tallolja. Bioraffinaderiets årliga totala produktionskapacitet blir 200 000 ton biodrivmedel, motsvarande det årliga bränslebehovet hos det svenska inrikesflyget. Tillsammans har parterna tillgång till hela värdekedjan, från råvaror till raffinering, distribution och försäljning av förnybara bränslen till konsument. Bioraffinaderiet i Göteborg kommer att tas i drift vid halvårsskiftet 2023.

St1 är också hälftenägare i Biorefinery Östrand AB som erhållit miljövillkor för produktion av biodrivmedel i två produktionslinjer, en baserad på svartlut, en biprodukt i Östrands sulfatmassaproduktion, och en baserad på fast biomassa, som sågspån och bark.

Medan bioraffinaderiet i Göteborg bygger på beprövad och kommersiell teknik, så är Östrands bioraffinaderi inriktad på teknik som ännu är under utveckling. Det går därför inte att säga när ett eventuellt investeringsbeslut kan bli aktuellt.

Mer information om projektet Östrands bioraffinaderi

 

 

 

 

Kontakta oss
Kontakta oss

Kontakt Biodrivmedel