Högsvedjan

Vi undersöker möjligheten att etablera en vindkraftspark i Högsvedjan, strax utanför Stöde.

Varför? 
Behovet av el ökar, inte minst i våra delar av Sverige. Vi har möjlighet att bidra till förnybar energiproduktion och vill gärna göra det. Högsvedjan skulle kunna bidra till att skapa förutsättningar för etablering av ny, fossilfri industri i Sundsvall/Timrå. 

Varför här?
Förutsättningarna är goda vad gäller vind. Vi äger marken där vi idag bedriver ett kontinuerligt skogsbruk.

Hänsyn?
En vindkraftpark påverkar människor, djur och natur. Genom samråd har vi tagit in synpunkter från närboende och vi genomför upprepade inventeringar i skog och mark. Utifrån dessa underlag har vi redan anpassat utformning och storlek på parken, och kommer att göra fler förändringar, innan vi skickar in den formella ansökan.

Projektets nyckelfakta

Teknologi:Vindkraft
Fas:Planering
Antal turbiner:max 22
Höjd:max 290 m
Uppskattad produktion:550 GWh - motsvarar årsbehovet av hushållsel för ungefär 110 000 hushåll.

När vi föreslår placering av en vindpark utgår vi från vindförhållanden, närheten till elnät, riksintressen och hur marken används idag. Vi tar också hänsyn till kommunens översiktsplan.

Aktuellt i projektet

Svar på de fem vanligaste frågorna från samrådet

 • Val av område baseras på en analys av områdets potential kopplat till bland annat vindförutsättningar, nätanslutning, riksintressen och nuvarande markanvändning.
 • Området är utpekat i kommunens planförslag för sol- och vindkraft.
 • Det aktuella projektområdet är idag påverkat av ett kontinuerligt skogsbruk.
 • Området omfattas inte av något riksintresse.

  Lokaliseringen utvärderas mot de begränsningar som fastställs av kommunala intressen, rennäring, försvaret, trafikflyget, telekom med flera.

 • Att redovisa miljökonsekvenser av en vindkraftsetablering utgör ett underlag för länsstyrelsens beslut om lämplighet och är ett krav i tillståndsprövningen.
 • Det görs ett flertal olika inventeringar och utredningar för att utforma projektet med så liten påverkan som möjligt på naturvärden, människor och djur.
 • Natura 2000-områden är strikt reglerade. Inga verk eller vägar anläggs inom dessa områden. Vid risk för påverkan i form av t.ex. avrinning, vidtas skyddsåtgärder

  Länsstyrelsens uppdrag är att utföra en grundlig miljöprövning baserad på svensk miljölagstiftning.

 • Naturvårdsverkets riktlinje för buller från vindkraftpark är 40 dB(A) utomhus vid bostäder. Det motsvarar en ljudnivå för ett modernt kylskåp.
 • Om ljudet överstiger 40 dB(A) är verksamhetsutövaren skyldig att vidta åtgärder.
 • Det finns inget direkt samband som pekar på att högre verk ger upphov till en högre ljudnivå.
 • Beräkningar av ljud baseras på hela vindparken och om det finns närliggande parker beräknas även det kumulativa ljudet. Det är alltså det sammantagna ljudet som ska uppfylla kravet på 40 dB(A) vid bostäder.
 • För att undvika isbildning på bladen som kan ge upphov till en högre ljudnivå, kan vindkraftverken utrustas med avisningssystem.

Länsstyrelsens uppdrag är att utföra en grundlig miljöprövning baserad på svensk miljölagstiftning.

 • I enlighet med Transportstyrelsens föreskrift krävs hinderljusmarkering på vindkraftverk.
 • Enligt föreskriften finns det möjlighet att dämpa ljusstyrkan under gryning och skymning samt nattetid. För att minska påverkan på omgivningen synkroniseras blinkningarna.

Transportstyrelsen fastställer krav på hinderljusmarkering.

 • Inom en vindpark finns risk för iskast vid speciella väderförhållanden. Det kommer att finnas varningsskyltar vid infartsvägarna för att varna för iskast.
 • Vindkraftverken kan förses med avisningssystem som minskar isbildningen på bladen.
 • Vindkraftsparken kommer att vara tillgängliga att besöka och vistas i. Under byggnation kan tillgängligheten vara begränsad.

Vindkraftägaren har ett ansvar att informera om risk för iskast.

Biologisk mångfald

Läs mer om vårt arbete med biologisk mångfald

Kontaktuppgifter

Carina Viklund, Projektledare

Carina Viklund

Projektledare

Susanne Jansryd, Projektledare

Susanne Jansryd

Projektledare