Hållbar utveckling

SCA ska bidra till utvecklingen av de samhällen där bolaget driver verksamhet.

Framgång och hållbar utveckling bärs av engagerade medarbetare och partnerskap i lokalsamhället. Vi ska utvecklas tillsammans med de samhällen vi verkar i.

SCA engagerar sig på en mängd olika sätt i lokal, regional och global utveckling. SCAs stora skogsinnehav och omfattande industriverksamhet gör företaget till en synlig och viktig aktör både lokalt och regionalt. 

Hållbara transporter

Betydande investeringar i industriell kapacitet och ansvarsfullt skogsbruk skapar värde för företaget och för andra skogsägare i regionen. En viktig förutsättning för att locka företag att etablera sig i regionen är hållbara transporter. SCAs byggnation av en ny containerhamn i

SCAs samhällsnytta

 Sundsvall, som ligger i direkt anslutning till den logistikpark som Sundsvalls kommun investerar i, blir en del av Sveriges viktigaste transportnav.

Livskraftiga lokalsamhällen

SCAs samhällsengagemang har en tydlig koppling till bolagets värderingar, strategiska prioriteringar, kompetens, verksamhet samt geografiska närvaro. SCA för kontinuerligt en dialog med olika intressenter om hur koncernen kan bidra till att samhället utvecklas positivt. Det gäller exempelvis i möten och samtal med kommunrepresentanter, lokalbefolkning, renskötande samer och närboende kring SCAs anläggningar.

Arbetstillfällen

Förutom de direkta inbetalningarna i form av olika skatter, genererar SCA förutsättningar för att handel, servicetjänster och samhällsservice kan finnas kvar på mindre orter. SCAs industrier, där köp av virke från privata skogsägare är en mycket viktig del av råvaruförsörjningen, skapar arbetstillfällen i glesbygd såväl direkt som indirekt. SCAs skogar och de skogsbilvägar SCA anlägger, bidrar till ekoturism, jakt och fiske.

Genom att stödja entreprenörskap bidrar SCA till att skapa förutsättningar för att nya bolag och arbetstillfällen växer fram. SCA arrangerar tillsammans med IBM, RISE Processum och BizMaker-programmet Forest Business Accelerator. Syftet är att skapa nya affärsmöjligheter och en grönare värld genom att förena skog, digitalisering och entreprenörskap. Sedan starten år 2017 har 32 startupföretag, med koppling till skog och hållbar utveckling, deltagit i programmet. SCA ingår i olika forsknings- och utvecklingsprogram tillsammans med universitet, forskningsinstitut och kommersiella aktörer på nationell och internationell nivå.