Hållbarhetsstyrning

All styrning inom SCA har ytterst till uppgift att säkra koncernens åtagande mot alla sina intressenter. Det är dessa åtaganden som uttrycks i våra mål och strategier.

Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av verksamheten. Vår Vd har det övergripande ansvaret för att styra verksamheten på hållbarhetsområdet. Stab Hållbarhet och kommunikation ansvarar för hållbarhet under ledning av en hållbarhetschef. Hållbarhetsfrågorna koordineras genom koncernens hållbarhetsråd. I nära samarbete med affärsområdena utformas förslag till hållbarhetsmål som koncernledningen sedan godkänner.

Hållbarhetsarbetet bedrivs via tvärfunktionella nätverk för att harmonisera arbetet inom koncernen och omfattar områden som arbetsmiljö, miljöpåverkan, socialt ansvar, produktsäkerhet, hållbar leverantörskedja, public affairs och compliancefrågor. Nätverken rapporterar till hållbarhetsrådet. Ansvaret för genomförandet ligger på linjeorganisationen.

I olika organ på koncernnivå behandlas frågor om regelefterlevnad (compliance). Koncernen har ett complianceråd för samordning och uppföljning av arbetet inom koncernen. Detta råd leds av hållbarhetschefen.

Hållbarhetsstyrning