Risker och riskhantering

SCA är exponerat för ett antal risker. Riskerna avser faktorer eller händelser som kan påverka SCAs varumärke och trovärdighet och vår möjlighet att vara ett hållbart bolag med god lönsamhet över tid. Genom effektiv riskhantering arbetar vi förebyggande för att minimera riskerna och för att reducera negativa effekter om händelser skulle inträffa.

De flesta riskerna kan påverka bolaget både positivt och negativt. Exempel på detta är ”Efterfrågan och marknadspris på SCAs produkter” och ”Råmaterialpriser”. Det rådande geopolitiska läget och energisituationen i Europa påverkar flera olika risker och bidrar till en större osäkerhet i bedömningen av riskerna än normalt. Vi har inkluderat detta vid bedömning av relevanta risker.  

Process för riskhantering

SCAs styrelse beslutar om koncernens strategiska inriktning efter rekommendation från koncernledningen. Ansvaret för den långsiktiga och övergripande hanteringen av risker följer bolagets besluts- och delegeringsordning. Detta innebär att de flesta av SCAs operativa risker hanteras av SCAs affärsområden på lokal nivå men att hanteringen samordnas, om så bedöms nödvändigt och effektivt.

Verktyg för samordningen består främst av affärsområdenas löpande rapportering samt den årliga översynen av riskscenariot, där identifiering, värdering och hantering av risker är en del av processen. Identifierade risker klassificeras efter sannolikhet att risken inträffar samt bedömd konsekvens för SCAs prestation. Beslutade kontrollåtgärder följs upp och utvärderas inom ramen för bolagets internkontroll. 

SCAs finansiella riskhantering är centraliserad, liksom internbanken för hantering av koncernbolagens finansiella transaktioner och hanteringen av koncernens energirisk. De finansiella riskerna hanteras i enlighet med koncernens finanspolicy, vilken är fastställd av SCAs styrelse. Den utgör, tillsammans med bolagets instruktion för energihandel, ett ramverk för hanteringen.

SCAs funktion för internrevision granskar att SCA följer fastställda policyer och andra styrande dokument samt att organisationen genomför beslutade åtgärder för hantering av identifierade risker. Funktionen för internrevision rapporterar till styrelsen genom dess revisionsutskott.

Operativa och finansiella risker

Här beskriver vi SCAs operativa och finansiella risker. Klicka på varje rubrik för att läsa mer om varje risk och hur de hanteras.

Operativa risker

Beskrivning av risk

Efterfrågan på SCAs produkter påverkas av flera faktorer såsom den allmänna  konjunkturutvecklingen, men även mer specifika som trender i byggande och  byggvaruhandel samt ökad e-handel. Andra produkter och tjänster kan vara substitut för SCAs produkter samtidigt som SCAs produkter kan ersätta andra produkter och material.

Det stora och ökande behovet av att ersätta fossila material med förnybara alternativ är gynnsamt för SCA.

Påverkan: Hög

Förändring: Oförändrad risk

Hantering och kommentarer för året

Inom de flesta produktområden där SCA verkar finns ett flertal konkurrerande producenter och tydliga marknadspriser. Utbudet bestäms av tillgänglig produktionskapacitet och priset baseras på utbud och efterfrågan. Försäljningskontrakten kan utgå från marknadspris baserat på publicerade prisindex, ibland med viss tidsfördröjning jämfört med vad som händer på marknaden. Försäljningskontrakten kan också ange ett pris, som gäller under avtalsperioden.

Variationer i marknadspriserna kan skapa betydande svängningar i resultatet för SCA. Risken med varierande marknadspris möts på flera sätt. Långtidskontrakt till fasta priser eller prissäkring förekommer endast i undantagsfall. Bedöms effekten bli negativ och långvarig kan åtgärder vidtas för att anpassa kostnadsbilden, till exempel i form av omförhandling av avtal, kapacitets- eller personalförändringar samt översyn av  verksamhetsstrukturen. Övergång till alternativ produktion kan också bli aktuell där detta är möjligt.

Bolagets innovationsarbete syftar till att utveckla nya produkter, tjänster och  processlösningar som ökar konkurrenskraften.

Beskrivning av risk

Marknadspriset varierar över tid för många insatsvaror och tjänster som används i  tillverkningen av SCAs produkter. Detta kan påverka resultatet både positivt och negativt. Cirka 80 procent av SCAs kostnadsbas utgörs av råmaterial, insatsvaror och  tjänster. SCAs kostnadsstruktur finns beskriven i Förvaltningsberättelsen.

Påverkan: Hög

Förändring: Oförändrad risk

Hantering och kommentarer för året

Prisvariationer på råmaterial, insatsvaror och tjänster kan hanteras på flera sätt. SCA har en integrerad värdekedja med hög självförsörjningsgrad inom ved, energi och logistik, vilket bidrar till riskreducering. SCA är Europas största privata skogsägare och under år 2023 kom 58 procent av SCAs behov av vedråvara från egen skog och flis från egna sågverk.

Genom det stora skogsinnehavet och energieffektiva industriprocesser är SCA även en nettoproducent av bioenergi. SCA är både en stor användare och producent av el. Under 2023 använde SCA 2,0 TWh el samtidigt som bolaget producerade 1,5 TWh el. Bolagets vindkraftsarrenden minskade exponeringen ytterligare, till totalt 0,1 TWh. Prisrisken kan även minskas genom finansiella säkringar och långtidskontrakt. Enligt interna regler kan elprisrisken säkras upp till 36 månader. För 2024 har cirka 75 procent, för 2025 cirka 40 procent och för 2026 har 0 procent av prognosticerad nettoelförbrukning säkrats. Normalt hanteras inga andra prisrisker i insatsvaror genom säkring.

Transportkostnad utgör en stor del av SCAs kostnadsmassa. Genom egen logistikverksamhet kan systemet optimeras och risken minimeras. Risken minimeras även genom investeringar, tillsammans med partners, i produktion av biodrivmedel. SCA arbetar även aktivt med att reducera kostnadsrisken genom att omförhandla avtal, söka nya leverantörer eller ersätta insatsvaror och tjänster som gått upp i pris. 

Beskrivning av risk

SCAs verksamhet påverkar luft, vatten, mark, bullernivåer och biologiska processer, vilket kan medföra kostnader för att förhindra eller begränsa påverkan på miljön liksom kostnader för att återställa miljöer som påverkats av SCAs verksamhet. Krav på återställande av miljön kan också avse effekter av SCAs tidigare verksamheter.

För SCAs industriella verksamhet i Sverige krävs tillstånd enligt miljöbalken, vilket sätter gränser för verksamhetens omfattning och tillåtna påverkan på omgivningen. Vid utökad eller ändrad verksamhet kan krav på ytterligare åtgärder tillkomma. Skogsverksamheten påverkas även av skogsvårdslagen och jordförvärvslagen.

Påverkan: Medel

Förändring: Oförändrad risk

Hantering och kommentarer för året

SCAs hållbarhetspolicy ger riktlinjerna för koncernens arbete med miljö och socialt ansvar.
Varje produktionsenhet sätter mål för att minska sin miljöpåverkan. Målen baseras på utförd miljöaspektvärdering. Miljöriskerna minimeras genom förebyggande arbete i form av certifierade miljöledningssystem, kontrollprogram för efterlevnad av miljötillstånd och riskanalyser i samband med förvärv samt genom saneringsprojekt vid nedläggning av anläggningar. Genom resursanvändningssystemet RMS följer SCA hur företaget nyttjar energi, vatten, transporter och råvaror.

Alla anställda uppmuntras att rapportera observationer och incidenter, vilka är en del av det förebyggande arbetet och arbetet med ständiga förbättringar. SCA har under lång tid arbetat för att kontinuerligt öka andelen förnybar energi samt för att minska mängden avfall. SCAs integrerade värdekedja bidrar till att öka cirkulariteten då biprodukter och restströmmar från en process blir råvara i en annan process.

Beskrivning av risk

Klimatförändringar innebär risker för SCAs verksamhet. Förändrade väderförhållanden kan orsaka torka, vilket i sin tur kan innebära ökade insektsskador och bränder. Fler stormar innebär en ökad risk för stormfällning. Avverkning och transport av virke kan  påverkas av ett mildare och regnigare klimat med svårare terrängförhållanden, särskilt under våren.

Politiska beslut i syfte att minska eller begränsa effekter av ett ändrat klimat, kan påverka bolaget på olika sätt.

Med ändrat klimat kan den biologiska mångfalden i bolagets skogar påverkas genom att livsförutsättningarna för olika arter förändras. Tillgång till färskvatten kan påverkas negativt av ett varmare klimat.

Samtidigt kan klimatförändringar i form av global uppvärmning i viss mån förväntas ha positiv inverkan genom ett mer gynnsamt klimat för skogens tillväxt i norra Sverige.

För att motverka klimatförändringarna, ökar efterfrågan på förnybara och fossilfria alternativ, vilket är gynnsamt för SCA.

Påverkan: Medel

Förändring: Oförändrad risk

Hantering och kommentarer för året

Den största påverkan för bolaget bedöms vara kopplad till skogen och brukandet av skogen. Då skogsbruket har ett långt perspektiv, 100 år, är det svårt att förutsäga hur olika klimatförändringar kommer att samverka. Ett varmare klimat innebär troligen högre tillväxt i skogen men samtidigt större risk för skadeinsekter, extremväder och längre perioder av torka. SCA deltar i olika forskningssamarbeten för att öka kunskapen om hur skogen kan komma att påverkas av klimatförändringar och hur skogsbruket kan anpassas för att bäst möta dessa förändringar.

Transitionsriskerna kan innebära såväl risker som möjligheter. Ökad efterfrågan på  förnybar energi och produkter baserade på förnybara material är en möjlighet för SCA. Politiska beslut för att begränsa klimatförändringar kan påverka bolaget såväl positivt som negativt, se även under politiska risker.

Bolagets industriella processer är nästan fossilfria efter ett strukturerat arbete under lång tid med energieffektiviseringar och att ersätta fossila bränslen med biobränslen. Bolagets största exponeringen för fossila bränslen är relaterad till transporter och på olika sätt pågår åtgärder för att minska förbrukningen. Ett exempel är en eldriven timmerbil som togs i drift under 2022 och som utvärderas för timmertransporter till pappersbruket i Obbola.

Beskrivning av risk

Ett oetiskt agerande eller dålig hantering av affärsetiska risker kan skada SCAs varumärke och trovärdighet. Bolaget kan även drabbas av böter och andra juridiska sanktioner. Genom god affärsetik kan bolaget bidra till positiv utveckling i hela värdekedjan, värna mänskliga rättigheter och minimera risken för korruption och penningtvätt.

Påverkan: Medel

Förändring: Oförändrad risk

Hantering och kommentarer för året

För att säkerställa att SCA och dess medarbetare, lever upp till bolagets kärnvärden och inte medverkar i eller kan kopplas till oetiska affärsmetoder har SCA en Uppförandekod. Den innefattar bland annat övergripande regler för hur SCA bedriver sin verksamhet och hur bolagets anställda ska uppträda mot varandra och i affärsmässiga relationer. Koden är en policy som godkänns av styrelsen och ses över regelbundet. Koden innehåller principer om bland annat affärsetik, relationer till medarbetarna, respekt för mänskliga rättigheter och hänsyn till miljön. Alla anställda utbildas i koden dels i introduktionen för nyanställda, dels i form av repetitionsutbildning.

För att säkerställa att SCA arbetar med affärspartners som delar dessa värderingar, sker en utvärdering av potentiella partners innan samarbete inleds. Utvärderingen omfattar både affärsmässiga frågor och frågor om befintliga policyer och processer gällande till exempel arbetsmiljö och affärsetik. Leverantörer förväntas följa SCAs leverantörsstandard, vilket regleras i leverantörsavtalen. SCA har etablerat ett antal metoder för att övervaka och säkerställa att Uppförandekoden efterlevs. Dessa innefattar bland annat kontroller i samband med förvärv, riskutvärdering av bolagets egna enheter och leverantörer samt platsrevisioner av SCAs enheter och av leverantörer som bedöms ha en högre risknivå. SCA har ett visselblåsarsystem där både interna och externa parter kan rapportera misstänkta överträdelser av koden, vilka behandlas i bolagets Complianceråd. 

Beskrivning av risk

SCA bedriver verksamhet som omfattas av lagar, regelverk och som till stora delar omfattas av tillståndsplikt. SCA kan bli föremål för kommersiella tvister och andra rättsliga förfaranden.

Påverkan: Medel

Förändring: Oförändrad risk

Hantering och kommentarer för året

SCA följer rättsutvecklingen inom relevanta områden för att säkerställa regelefterlevnad. Bolaget vidtar de åtgärder som krävs med anledning av regelförändringar samt genomför relevanta utbildningar för anställda. SCA verkar bland annat genom branschorganisationer för att tillvarata bolagets intressen i lagstiftningsfrågor. SCAs anläggningar följer fortlöpande upp sin miljöpåverkan och att givna tillstånd efterlevs.

Beskrivning av risk

Händelser kan inträffa som skadar förtroendet för SCA. Det kan till exempel vara fråga om anställda, entreprenörer, leverantörer eller affärspartners som inte följer gällande lagar och regler eller styrande dokument, såsom SCAs Uppförandekod. SCA kan också drabbas av olyckor som skadar förtroendet för SCAs förmåga att driva verksamheten på ett säkert och effektivt sätt.

Påverkan: Medel

Förändring: Oförändrad risk

Hantering och kommentarer för året

SCA genomför utbildningar för att säkerställa att kunskap om regelverken finns hos SCAs medarbetare och verkar för att delägda verksamheter och anställda i dessa ska leva upp till motsvarande krav.

SCA har en leverantörsstandard som avser att säkerställa att SCAs leverantörer och entreprenörer uppfyller de krav SCA ställer. SCA har system för hantering av plötsliga händelser, såsom olyckor, som riskerar att skada förtroendet för SCA. Bolaget har en rutin för att säkerställa att nya partners delar SCAs värderingar innan nya affärssamarbeten inleds. Vid behov genomförs revisioner på plats för att följa upp att SCAs kravnivå uppfylls. SCA för dialog med sina intressenter och uppdaterar löpande informationen på bolagets hemsida för att tillgodose olika behov.

Beskrivning av risk

SCA är Europas största privata skogsägare med 2,7 miljoner hektar skogsmark, varav 2,1 miljoner hektar utgörs av produktiv skogsmark. Innehavet finns till största delen i norra Sverige samt i Baltikum. Det finns risk att värdet på skogsbeståndet minskar genom angrepp av skadeinsekter, betande klövdjur, stormar och brand. Värdet på skogstillgången kan också förändras, till exempel genom variationer i efterfrågan på vedråvara i SCAs region vilket i sin tur påverkar prisnivån i regionen. SCAs skogsskötsel kan vidare komma i konflikt med renskötande samers verksamhet avseende markanvändning. Detta gäller  även vid etablering av vindkraftsproduktion på skogsmarken. Lagstiftning kan också påverka möjligheter att bedriva ett aktivt och ansvarsfullt skogsbruk..

Påverkan: Medel

Förändring: Oförändrad risk

Hantering och kommentarer för året

SCA arbetar aktivt och tillsammans med forskningsinstitut för att kontinuerligt förbättra skogsbruksmetoder och förädling av skogsplantor, detta för att öka tillväxten i skogen och minska påverkan på skogslandskapet. SCA arbetar på olika sätt och för dialog med olika intressenter, för att bidra med faktabaserat underlag till vilka nyttor som skapas genom ett ansvarsfullt brukande av skogen samt hur skogsbruket påverkar skogslandskapet.

Aktivt och ansvarsfullt skogsbruk kombinerat med en industri som förädlar skogsråvaran är
väsentligt för att säkra värdet av skogstillgången. Den uthålliga avverkningspotentialen har sedan 1950 mer än fördubblats, samtidigt som virkesförrådet ökat med cirka 70 procent. Risken för angrepp av skadeinsekter hanteras med hjälp av omsorgsfull markberedning, särskilt skydd mot snytbaggar och rutiner för att minimera risken för angrepp av granbarkborrar. Stammen av betande klövdjur hålls nere genom jakt på marker där SCA arrenderar ut jakträttigheter. SCAs skogsmark är spridd över stora delar av norra Sverige, vilket innebär att till exempel skogsbrand och stormar normalt inte påverkar mer än en begränsad del av skogsbeståndet. Skogen försäkras därför inte. Baserat på tidigare års brandsituation, har SCA utvecklat rutiner för att minimera risken för skogsbrand, speciellt vid längre perioder av torr väderlek. SCA samplanerar med berörda samebyar avseende skogsskötsel och vindkraftsprojekt på SCAs mark. Samplaneringen omfattar anpassning av tidpunkt för avverkning, gödsling, markberedning och val av trädslag vid nyplantering. Vid vindkraftsprojekt sker samråd till exempel om vindkraftsparkens storlek och eventuell påverkan på rennäringen med berörda samebyar, närboende och markägare i området.

Beskrivning av risk

SCA använder stora mängder skogsråvara, som dels kommer från egen skog, dels köps från andra markägare och skogsbolag. Vid skogsbruksåtgärder finns risk att den biologiska mångfalden påverkas. Politiska beslut och lagstiftning för att värna biologisk mångfald kan komma att påverka bolaget.

Ett varmare klimat kommer sannolikt att påverka den biologiska mångfalden.

Påverkan: Medel

Förändring: Oförändrad risk

Hantering och kommentarer för året

SCA har som mål att bolagets skogar ska skötas så att de är minst lika rika på biologisk mångfald, naturupplevelser och råvara i framtiden som de är idag. SCA bedriver ett långsiktigt och ansvarsfullt skogsbruk där naturhänsyn tas vid alla skogliga åtgärder. SCA arbetar för att bevara och förstärka biologisk mångfald på flera sätt. Landskapsekologisk planering omfattar hela SCAs markinnehav och är basen för naturvårdsarbetet. SCA gör frivilliga avsättningar där bolagets skogar med högst naturvärden undantas från skogsbruk. Alternativa brukningsformer används och riktade åtgärder utförs för att gynna biologisk mångfald. SCA tar ett speciellt artansvar för de skogslevande arter som riskerar att påverkas negativt av skogsbruk i norra Sverige och arbetar aktivt för att säkra och öka tillgången till rätt livsmiljöer för dessa arter. Bolaget samarbetar med organisationer för att tillsammans identifiera och genomföra åtgärder som gynnar biologisk mångfald och rekreation.

SCAs skogsbruk och virkesanskaffning är certifierade enligt FSC® och PEFC i såväl Sverige som i Baltikum. SCA avstår aktivt från att köpa virke från kontroversiella källor. Minimikravet är att köpt virke uppfyller FSCs standard för Controlled Wood.

Beskrivning av risk

SCA har 14 produktionsanläggningar, samtliga i Sverige. SCA äger också anläggningar för distribution såsom hamnanläggningar, virkesterminaler och skogsbilvägar i Sverige. Dålig arbetsmiljö i produktionsanläggningarna kan orsaka ohälsa och arbetsolycksfall med stora konsekvenser för enskilda medarbetare. En del av anläggningarna bedriver kontinuerlig produktion. Bränder, maskinhaverier och andra typer av skadehändelser kan leda till produktionsstörningar och orsaka leveransproblem. När större projekt genomförs finns risk för störningar i befintlig verksamhet.

Påverkan: Medel

Förändring: Oförändrad risk

Hantering och kommentarer för året

SCA har en nollvision för arbetsolycksfall och bedriver ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete för att minimera risken för personskador och för ohälsa. SCA arbetar förebyggande för att ha en hög tillgänglighet i produktionsanläggningarna och att undvika oplanerade stopp. Målet är att på ett bra och kostnadseffektivt sätt skydda medarbetare, närboende, miljö, företagets tillgångar och verksamhet samt att minimera SCAs riskhanteringskostnad. Det skadeförebyggande arbetet bedrivs enligt fastlagda riktlinjer, vilket bland annat inkluderar ledningens säkerhetsvandringar, underhåll av anläggningar, utbildning av personal samt god ordning och reda. Kontinuerligt arbete med att minska risker genom bland annat riskbedömningar och ständiga förbättringar genomförs.

Samtliga helägda anläggningar är försäkrade hos marknadsledande försäkringsbolag till
återanskaffningsvärde samt för bortfall av täckningsbidrag. För att minimera pågående projekts påverkan på verksamhet tillsätts separata projektorganisationer som gör löpande uppföljningar för att snabbt fånga upp eventuella störningar och brister, samt vidta korrigerande åtgärder. 

Beskrivning av risk

SCAs verksamhet påverkas av politiska beslut och administrativa regler, framför allt i Sverige där SCA har större delen av verksamheten, men även på EU-nivå. Påverkan kan komma från generella regler såsom regler för beskattning och finansiell rapportering, men också mer specifika regler och praxis. Exempel är politiska beslut avseende skogsbruk, transporter och tillståndsprocesser. Politiska beslut kan begränsa framtida avverkningsmöjligheter.

Påverkan: Hög

Förändring: Oförändrad risk

Hantering och kommentarer för året

SCA arbetar med att bevaka och utvärdera omvärldsförändringar, förändrad lagstiftning och politiska beslut, som leder till ändrade förutsättningar för bolaget. SCA medverkar i nationella och internationella branschorganisationer. Några nyckelområden för SCA är ägande- och brukanderätt av skogsmark, europeiska och globala regleringar inom miljö- och energiområdet samt synen på biobränslen. SCA följer utvecklingen inom prioriterade områden såsom skogsbruk, biologisk mångfald, fossilanvändning, miljömärkning, frågor om avfall och utsläpp till vatten och luft. EUs handel med utsläppsrätter, regelverk avseende avfall och initiativ avseende cirkulär ekonomi är viktiga att följa för SCA.

Beskrivning av risk

SCAs tio största kunder svarade 2023 för cirka 37 procent av SCAs omsättning. Risken vid alltför stort beroende av enskilda kunder är att uteblivna köp från dessa kan påverka SCAs resultat negativt..

Påverkan: Medel

Förändring: Oförändrad risk

Hantering och kommentarer för året

SCA arbetar kontinuerligt med att bygga relationer med befintliga och nya kunder, för att minska konsekvenserna av uteblivna köp från etablerade kunder. Generellt är kunderna inom massa- och papperssegmenten stora företag, som tillverkare av mjukpapper och tillverkare av wellpappförpackningar. Inom affärsområde Trä har SCA under åren utvecklat nya kundsegment. Traditionellt distribueras sågade trävaror av grossister. SCA har byggt upp affärsrelationer med distributörer inom byggmaterialhandeln, vilka är inriktade på distribution till konsument inklusive gör-det-själv-segmentet. Dessutom tillverkas vissa byggkomponenter för  försäljning direkt till industri.

Beskrivning av risk

SCA är beroende av ett stort antal leverantörer. Ett bortfall av viktiga leverantörer kan förorsaka SCA kostnader och problem i värdekedjan. Leverantörer, vilka inte följer SCAs
leverantörsstandard kan orsaka problem även för SCA.

Globala eller regionala kriser kan ha en negativ påverkan på leverantörernas förmåga att uppfylla sina åtaganden liksom på rörligheten för varor och tjänster.

Påverkan: Medel

Förändring: Minskad risk

Hantering och kommentarer för året

För att reducera risken har SCA leveransavtal med ett stort antal leverantörer. För vedråvara som köps externt, har SCA byggt upp en inköpsorganisation med ett åttiotal virkesköpare, fördelade på lokalkontor i regionen och har genom dem, relationer med cirka 18 000 privata skogsägare. SCA kan också sälja skogsvårdstjänster till dessa leverantörer. Cirka 170 entreprenörer svarar för huvuddelen av avverkningen, cirka 100 för transporter av vedråvara till SCAs industrier och cirka 90 för skogsvård.

För de flesta viktiga insatsvaror och tjänster finns ett flertal leverantörer att tillgå på marknaden. Detta gäller också i de flesta fall leverantörer av underhåll samt ny- och ombyggnation av anläggningar. Genom att SCA har tillgång till flera leverantörer, minskar risken för uteblivna leveranser om en enskild leverantör får problem. Genom ett aktivt arbete har störningar kopplade till den pågående Ukrainakrisen kunnat hanteras utan större inverkan på bolagets verksamhet.

SCA har etablerat en leverantörsstandard som bland annat behandlar arbetsvillkor, hälsa och säkerhet, affärsetik och mänskliga rättigheter. SCAs leverantörer måste uppfylla standarden och potentiellt genomgå revision. Revisioner planeras och genomförs utifrån ett riskperspektiv för att säkerställa att leveranser kommer från leverantörer som uppfyller SCAs krav.

Beskrivning av risk

SCA är beroende av IT-system för den löpande verksamheten. Störningar eller felaktigheter i kritiska system kan ha en direkt påverkan på produktionen och viktiga affärsprocesser.

Felaktig hantering av finansiella system kan påverka företagets redovisning. Intrång av obehöriga i SCAs system kan orsaka ekonomiska förluster och andra skador. Dessa risker ökar i en alltmer tekniskt komplex och sammanlänkad värld.

Påverkan: Medel

Förändring: Oförändrad risk

Hantering och kommentarer för året

SCA har etablerat en ledningsmodell för IT som inkluderar styrning, standardiserade IT-processer och en organisation för IT-säkerhet. IT-säkerhetsarbetet omfattar kontinuerlig riskbedömning, införandet av förebyggande åtgärder, användandet av säkerhetsteknologier, rutiner för kontinuitetshantering och interna revisioner. Standardiserade processer finns för implementering av nya system, förändring av befintliga system och den dagliga driften. Större delen av SCAs systemlandskap bygger på väletablerade system. Bolagets arbetssätt har anpassats och utvecklas i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Medarbetarnas medvetenhet om riskerna ökas genom utbildning i IT-säkerhet.

Beskrivning av risk

SCA behöver tillgång till kompetenta och engagerade medarbetare. Bolaget måste ha förmåga att attrahera och behålla talanger samt säkerställa tillgång på bra ledare för att uppnå uppställda strategiska och operationella mål.

Påverkan: Medel

Förändring: Oförändrad risk

Hantering och kommentarer för året

SCA har som mål att arbetsplatserna ska vara olycksfria och hälsosamma, och arbetar proaktivt för att medarbetarna ska vara friska och må bra. Bolaget genomför ledarutbildningar för att utveckla och stötta ledarna i ledarrollen.

SCA arbetar enligt en etablerad process för successionsplanering för att säkra försörjning av ledare och specialister. SCA arbetar med strategisk kompetensförsörjning för att säkerställa tillgången till rätt kompetens på kort och lång sikt. Medarbetarna utvecklas bland annat genom traditionell utbildning, coachning och lärande i vardagen samt årliga utvecklingssamtal. Bolaget arbetar med riktade insatser för att attrahera kritiska kompetenser och stärka arbetsgivarvarumärket.

Bolaget tar även initiativ till lokala utbildningar för att öka tillgång till bristkompetenser. Löner och andra villkor ska vara marknadsanpassade samt kopplas till SCAs affärsmässiga prioriteringar. SCA eftersträvar goda relationer med de fackliga organisationerna.

Finansiella risker

Beskrivning av risk

SCAs exportinriktning gör SCAs verksamhet starkt valutaberoende. Cirka 90 procent av försäljningen sker i andra valutor än SEK. Huvuddelen av inköpen sker i SEK.

Endast en mindre del av inköpen görs i andra valutor. Svängningar i valutakurserna har stor påverkar SCAs intäkter och därmed på resultatet.

Påverkan: Hög

Förändring: Oförändrad risk

Hantering och kommentarer för året

I tabellen anges nettoflöden för de tre största valutorna under år 2023, samt övriga utländska valutor totalt, mätt som försäljning i respektive utländsk valuta minus inköp i samma valuta. I enlighet med SCAs finanspolicy valutasäkras denna exponering enligt följande:

Balansräkningsposter i utländsk valuta säkras, liksom exponeringen i större beslutade och kontrakterade investeringar i anläggningstillgångar.

Enligt policyn kan också transaktionsexponering avseende uppskattat framtida nettoflöde valutasäkras upp till 18 månader. Bolaget hade per den 31 december 2023 följande ungefärliga andelar säkrade av den förväntade nettoexponeringen från försäljning minus inköp. För EUR 75 procent för det första kvartalet, 70 procent för det andra kvartalet, 40 procent för det tredje kvartalet och 20 procent för det fjärde kvartalet 2024, samt 5 procent för det första kvartalet 2025, och för USD 80 procent för det första kvartalet, 75 procent för det andra kvartalet, 50 procent för det tredje kvartalet och 30 procent för det fjärde kvartalet 2024, samt 10 procent för det första kvartalet 2025. Detta till följande genomsnittskurser, EUR/SEK 11,53 och USD/SEK 10,69.

Omräkningsexponering, det vill säga den risk som SCA är exponerat för vid omräkning av utländska dotterbolags balans- och resultaträkningar till SEK, är av mindre betydelse eftersom balansomslutningen i dessa bolag endast utgör cirka 2 procent av SCAs totala balansomslutning. Omräkningsexponeringen i de utländska dotterbolagen kurssäkras inte. 

Nettoflöden 2023
EUR 429 MEUR
USD 532 MUSD
GBP 94 MGBP
Övriga (omräknat till SEK) 280 MSEK
Totalt 12 078 MSEK

Beskrivning av risk

Med kreditrisk avses risken för förluster på grund av att SCAs kunder eller motparter i finansiella kontrakt inte fullgör sina betalningsåtaganden.

Påverkan: Medel

Förändring: Ökad risk (effekt och /eller sannolikhet)

Hantering och kommentarer för året

Kreditexponeringen i kundfordringar uppgick den 31 december 2023 till 2 858 MSEK. Kreditrisken i kundfordringar hanteras genom kreditkontroll av kunder via kreditupplysningsföretag. Kreditlimiter fastställs och följs upp löpande. Kundfordringar redovisas till det belopp som förväntas bli inbetalt utifrån en individuell bedömning av varje kund. Den finansiella kreditexponeringen, där motparten är en finansiell aktör eller en förvaltare av pensionsmedel, uppgick den 31 december 2023 till 2 960 MSEK. Målsättningen är att finansiella motparter ska ha ett kreditbetyg på lägst A– från minst två kreditbedömningsinstitut.

Beskrivning av risk

Med likviditets- och refinansieringsrisk avses risken att SCA inte har möjlighet att möta sina betalningsförpliktelser till följd av otillräcklig likviditet eller svårigheter att uppta nya lån.

Påverkan: Låg

Förändring: Oförändrad risk

Hantering och kommentarer för året

SCAs bruttolåneskuld uppgick den 31 december 2023 till 13 726 MSEK och den genomsnittliga löptiden, inklusive outnyttjade kreditlöften, till 3,7 år (med hänsyn till leasingskuld enligt IFRS 16). Outnyttjade kreditlöften uppgick vid årets slut till 6 249 MSEK och likvida medel till 502 MSEK.

För att säkerställa god tillgång till lånefinansiering till attraktiva villkor, har SCA en uttalad
målsättning att upprätthålla en så kallad ”investment grade rating”. Kreditvärderingsinstitutet Standard and Poor’s (S&P) har under året bekräftat SCAs kreditbetyg till ”BBB” med stabila utsikter.

SCA ska upprätthålla en finansiell beredskap i form av en likviditetsreserv, bestående av likvida medel och outnyttjade kreditlöften motsvarande minst 10 procent av koncernens årsomsättning. För att begränsa refinansieringsrisken ska SCA ha en god spridning av bruttoskuldens förfall. Bruttolåneskulden ska ha en genomsnittlig löptid på över tre år, med hänsyn till outnyttjade kreditlöften.

Överskottslikviditet ska i första hand användas för att amortera externa skulder. SCAs
finansiering bestod den 31 december 2023 av en kreditfacilitet från en grupp av fyra banker med god kreditvärdighet, bilaterala lån och kreditlöften från flertalet banker, samt emitterade företagscertifikat och obligationer. 

Beskrivning av risk

Med ränterisk avses risken för att förändringar i räntenivån påverkar SCA negativt.

Påverkan: Medel

Förändring: Oförändrad risk

Hantering och kommentarer för året

SCAs policy är att den genomsnittliga räntebindningstiden ska vara i intervallet 3–36 månader. SCAs bruttolåneskuld, inklusive derivatinstrument exklusive leasingskuld enligt IFRS16, hade per den 31 december 2023 en genomsnittlig räntebindning på cirka 15 månader. Risken hanteras genom fasträntelån eller genom räntederivat.