Drönarbild över Rundvik Sågverk

Samrådsprocess - Rundvik sågverk

SCA utreder möjligheten för ett nytt utökat tillstånd för sågverk i Rundvik, Nordmalings kommun, Västerbottens län. Planerad verksamhet inbegriper en expansion av nuvarande sågverk och ett ianspråktagande av ett nytt sågverksområde i samarbete med Holmen. Ansökan beräknas omfatta en årlig produktion av 900 000 m³ sågade och hyvlade trävaror.

Efterfrågan på förnybara byggmaterial ökar i takt med världens klimatutmaningar. SCA och Holmen bedriver därför en förstudie kring möjligheten att öka produktionen av högkvalitativa träprodukter genom att anlägga ett nytt sågverk vid Rundvik.

Ansökan avser bland annat nya markområden vid befintlig kombiterminal, vilket i kombination med den egna hamnen på befintligt sågverksområde möjliggör miljömässigt bra transporter. SCA kommer nu att söka erforderliga tillstånd för detta, bland annat hos Miljöprövningsdelegationen. En miljökonsekvensbeskrivning kommer att upprättas för att beskriva miljöeffekterna.

Läs mer i samrådsunderlaget:

Samrådsunderlag för Rundvik sågverk

Synpunkter

Sakägare, närboende, organisationer och övriga berörda bereds härmed tillfälle att yttra sig över samrådsunderlaget. Synpunkter mottas skriftligen senast den 15  juni 2023 till:
e-postadress: greta.lindstrom@sweco.se, alternativt via post till: 

Sweco Sverige AB 
c/o Greta Lindström
Box 864 
891 18 Örnsköldsvik

Märk yttrandet med ”Samråd Rundvik, Greta Lindström”.

Mer information och kontakt

Vid eventuella frågor om samrådsunderlaget, kontakta Greta Lindström,
tel: 073-144 0203, e-post: greta.lindstrom@sweco.se.

Media hänvisas till Anders Edholm, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör SCA, tel 060-19 40 00 alternativt Johan Padel, affärsområdeschef Holmen Wood Products, tel 070-214 82 44.