Vårt koncernvarumärke SCA har stort förtroende hos olika målgrupper. Vår målsättning är att fortsatt stärka vår identitet som renodlat skogsbolag i allt vi gör. Genom att bygga ett tydligt och enhetligt varumärke gör vi det enklare för olika målgrupper att förstå vilka vi är och vad vi erbjuder. På så sätt får vi ett större genomslag på marknaden.

Koncernvarumärket representerar hela organisationen och verksamheten. Det är i första hand SCA som bygger relationer, erbjuder produkter och kommunicerar. Många målgrupper kommer i kontakt med SCA genom affärsområden, operativa enheter eller produktområden. Dessa kommuniceras under koncernvarumärket SCA och hanteras inte som egna varumärken. De har inte några egna logotyper.

Våra produktvarumärken har dock olika behov av egen profilering, beroende på målgrupp, affärsmål och relation till SCA. Dessa får utveckla egna logotyper och använda en delvis utökad visuell identitet i förhållande till SCAs visuella koncernidentitet.

Varumärket SCA – Identitet

SCA – ett ledande industriellt ekosystem drivet av skogens kraft

SCAs identitet består av två huvudsakliga delar, vår värdegrund och vårt visuella koncept.

SCA verkar på en mängd olika marknader och kommer varje dag i kontakt med tiotusentals människor världen över. Vår gemensamma värdegrund och vårt visuella koncept speglar hur vi vill uppfattas och med hjälp av dessa blir vi tydliga och enhetliga mot våra målgrupper.

Vår värdegrund beskriver varför vi finns och hur vi möter vår omvärld, olika målgrupper och varandra. Vårt visuella koncept beskriver kärnan i vår verksamhet och förmedlar vårt förhållningssätt till skogen, vår historia och vårt ständiga fokus på förbättringar och innovation.

Vår värdegrund

Syfte

Med skogens kraft bidrar vi till en hållbar framtid. Vi gör det genom ansvarsfullt skogsbruk, resurseffektivitet och förnybara produkter.

Kärnvärden

SCAs kärnvärden har sina rötter i företagets historia och runt dessa kärnvärden har koncernen byggts. De definierar vårt sätt att arbeta och uppträda.

Ansvar

Vi har ansvar för naturen, varandra och kommande generationer. Vi, var och en, har också ansvar för att alla jobbar tryggt och säkert och får möjlighet att utvecklas. Känner vi ansvar, lär oss mer och har roligt, gör vi ett bättre jobb.

Respekt

Respekt för kollegor, våra kunder och samarbetspartners är en självklarhet. Människors lika värde och respekt för varandra främjar samarbeten och gör att vi utvecklas - som människor och som företag.

Högklassighet

Vi strävar alltid efter att överträffa förväntningarna, genom att förbättra oss själva, våra produkter och tjänster för en hållbart lönsam och förnybar framtid.

Vårt visuella koncept

Utgångspunkten för vår visuella identitet är allt det som är kärnan i verksamheten: vår gemensamma tillgång skogen, vår historia, drivkrafterna för hållbarhet och vårt ständiga fokus på förbättringar och innovation.

Det visuella konceptet utgår från den cirkulära rörelsen och transformationen som finns i det skogsindustriella ekosystemet i form av förnybarhet, skogens eviga kretslopp och vår affärs långsiktighet. Det cirkulära finns även i planeten vi vårdar och i trädstammen vi lever av.

 

Affärsområden, operativa enheter, projekt och interna initiativ

Dessa verksamheter är en del av vårt koncernvarumärke och beskriver vilken del av SCA man kommunicerar ifrån. De behandlas inte som egna varumärken och har inga egna logotyper.

 

Nivå 1, Koncernvarumärke

Vårt koncernvarumärke SCA är avsändare och garant i all verksamhet.

 

Nivå 1A, Affärsområde

Organisatorisk indelning hos SCA. Affärsområden är en del av och kommuniceras under koncernvarumärket SCA. Dessa har ingen egen logotyp eller egen visuell identitet.

 

Nivå 1B, Operativ enhet

Operativ organisation baserat på geografiskt läge. Operativa enheter är en del av och kommuniceras under koncernvarumärket SCA. Dessa har ingen egen logotyp eller egen visuell identitet.

 

Nivå 1C, Produktområde

Branscher/kategorier där SCA är verksam. Produktområden är en del av och kommuniceras under koncernvarumärket SCA. Dessa används för navigering och skrivs enbart ut i text. De har ingen egen logotyp eller egen visuell identitet.

 

Nivå 1D, Projekt och interna initiativ

Projekt (investeringsprojekt) är en del av och kommuniceras under koncernvarumärket SCA. De har ingen egen logotyp, agerar inte egna avsändare och kommuniceras inte externt. Interna initiativ är en del av och kommuniceras under koncernvarumärket SCA. De kan utveckla en egen logotyp samt addera något/några grafiska element inom ramen för SCAs koncernidentitet, för att tydliggöra initiativet i kommunikation.

 

Nivå 1E, Rapporterande enhet

Rapporterande enheter är en del av och kommuniceras under koncernvarumärket SCA. Dessa skrivs endast ut i kvartals- eller årsrapporter. De har ingen egen logotyp eller egen visuell identitet.

 

Organisation och varumärkesnivåer

En översikt

Koncernvarumärket SCA kommunicerar och är avsändare för koncernnivå, affärsområden, operativa enheter, produktområden, projekt och interna initiativ.

Vi har sedan produktvarumärken på två olika nivåer, B2B och B2C, som agerar egna avsändare och har olika behov av egen profilering.

På B2B- och B2C-nivå finns även digitala tjänster som riktar sig direkt till olika kunder respektive konsumenter. Digitala tjänster kan erbjudas från ett affärs- eller produktområde eller från ett specifikt produktvarumärke.