När den nordamerikanska contortatallen planterades i Sverige under tidigt 1970-talet var målet tydligt. Att så snabbt som möjligt återskapa balans i skogsbeståndet och säkra sågverkens tillgången till virke över tid. Idag, drygt 50 år tidigare än normalt, står SCA för första gången redo att börja producera sågade trävaror av den snabbväxande tallen i större skala.

– Det känns oerhört spännande. Tack vare dess växtkraft binder contortatallen mycket mer koldioxid än många andra trädarter och genom att nu också kunna producera sågat virke av dessa, som i sin tur kan användas i långlivade träprodukter, säkerställer vi att varje enskilt träds klimatnytta blir så stort som möjligt, säger Jerry Larsson, affärsområdeschef vid SCA Wood.

Idag finns Contortatallen planerad på 600 000 hektar mark i Sverige och av dessa står lite drygt hälften i SCAs skogar. Under 2022 är SCAs ambition att starta upp produktionen av Contorta-virke i Gällö och i ett första steg tillverka ca 20 000 kvadratmeter sågad vara.

– Vi har provsågat Contortatallen under relativt lång tid nu och arbetat hårt för att hitta de produktsegment där vi tror oss kunna maximera det sammanlagda värdet av råvaran. Några tydligt sådana segment där Contortatallens egenskaper kommer väl till pass är bland annat friskkvistiga produkter som limfog och snickeri, samt kvistrena och fingerskarvade ämnen för list och möbel, säger Alexander Åhréus, projektledare för contortasågningen vid Gällö Sågverk och avslutar.

– Eftersom Contortatallen växer så mycket fortare än vanlig svensk tall blir avståndet mellan kvistvarven ofta mer än dubbelt så stora, vilket i sin tur gör att vi kan utvinna betydligt mycket mer kvistrent material än tidigare.

Fakta om Contortatallen

  • Contortatallen är en av de vanligaste barrträdslagen i Nordamerika
  • I Sverige finns Contortatallen planerad på 600 000 hektar mark, varav ca 300 000 ägs av SCA. Det motsvarar ungefär 15 procent av SCAs produktiva skogsmark.
  • Den totala potentialen i det Contortabestånd som finns i Sverige är ca 400 000 - 500 000 kubikmeter sågad vara
  • Contortatallen växer ca 40 procent snabbare än vanlig svensk tall, vilket också gör att den binder mer koldioxid. Bara på SCAs marker bidrar Contortatallen till ett extra upptag av koldioxid på 800 000 ton varje år.
  • Contorta-virkets densitet och hållfasthet utreds fortfarande men indikerar att vara lägre, vilket i sin tur skapar produktmöjligheter även för emballage industrin.
  • High amount of sound knots, nice performance!
  • Possible lower weight gives lighter products like packaging and lower transport costs
  • Uniform quality, no large amount of unsorted (U/S) makes special cuttings (customer-cut) of dimensions possible
  • Lengths is target as for now up to 4,2 m, but with margins to able module lengths for packaging
  • Kiln drying, in principal 16-18%, but trials will be done on 12-14% as well to target edge glue markets and interior applications