Slutavverkning – dags att skörda framgångarna av ditt skogsbruk!

Varför ska jag slutavverka?

– Då tar du till vara på markens produktionsförmåga på bästa sätt. Om du avverkar för tidigt tappar du tillväxt, eftersom skogen fortfarande växer bra och ger mer värdefullt timmer om den får stå kvar ett tag till. Om du avverkar för sent tappar du också tillväxt, eftersom träden växer allt sämre med tiden. Och när tillväxten minskar, minskar även skogens värdetillväxt, vilket betyder att det kapital som du har i skogen förräntar sig sämre.

I en gammal skog som är redo att slutavverkas ökar dessutom risken för att skogen ska angripas av till exempel insekter och röta eller skadas av en storm. Det kan innebära att förräntningen t o m blir negativ.

 

Hur vet jag när det är dags?

Det är markens bördighet och kvaliteten på träden som avgör och man brukar säga att träden ska ha uppnått avverkningsmogen ålder. Men spannet för slutavverkningsåldern är stort. För gran brukar det vara lämpligt att avverka när träden är 70-100 år och för tall när träden är 90-120 år.

Om du har en skogsbruksplan så har du ett mycket bra stöd för att fatta rätt beslut. Där står det nämligen vilka bestånd som är lämpliga att avverka inom den närmaste tioårsperioden.

Tänk på att även om det är ett stort tidsspann för när du kan avverka så är det många skogsägare som väntar för länge.

 

Hur ska jag prioritera mellan mina skogsbestånd om de är lika gamla?

Gran går före tall, eftersom gamla granar löper större risk att drabbas av t ex torka, röta och insektsangrepp. Med tall av god kvalitet kan man vänta lite längre med att avverka.

 

Vad är det som påverkar mina intäkter?

En skog med mycket volym per hektar och stora träd innehåller mycket och grovt timmer – det ger ett högt värde per kubikmeter och per hektar. En sådan skog får man om man har skött den väl. Även tidpunkten för avverkning kan påverka dina intäkter. Har du exempelvis granskog som kan avverkas under barmarksperioden ger det ofta bättre betalt, eftersom industrin har behov av ett jämnt flöde av virke över året. Här är en bra skogsbilväg viktig för att det ska vara möjligt.

Slutavverkning

Här får du veta mer om fördelarna med slutaverkning och tips på hur vi kan hjälpa dig.

Läs mer
Mer om