Gödsling sätter fart på tillväxten

Varför är det bra att gödsla?

Nästan all skogsmark i Sverige har brist på kväve, som behövs för att skogen ska växa bra. När man tillför kväve, som är den verksamma substansen i gödslet, blir trädens barr fler, längre, och kraftigare. Man säger att deras barrmassa ökar. Ju större barrmassan blir, desto större blir också trädens tillväxt eftersom de får en större fotosyntesapparat. Träden kan alltså utnyttja solljuset bättre och växer därmed bättre. Det ger både mer virke och en större andel värdefullt timmer, eftersom träden blir kraftigare.

 

När ska jag gödsla?

Du kan gödsla som mest tre gånger under en skogs livstid. Den första gödslingen gör du ungefär när skogen är mellan 30 och 40 år gammal. Tänk på att det är bäst att avvakta två till tre år efter gallring så att trädens rotsystem har hunnit utvecklas och träden har blivit mer stabila. Efter en andra gallring kan du gödsla en gång till och slutligen kan du göra en tredje och sista gödsling tio år före slutavverkning.

Du kan också välja att bara gödsla en gång och då är det bäst att göra det tio år innan det är dags att slutavverka.

 

Hur mycket bättre växer skogen?

Du kan räkna med en tillväxt på 13-20 skogskubikmeter per hektar under en tioårsperiod. Det kan jämföras med en medeltillväxt på 5,3 m3sk per hektar utan gödsling. Att gödsla är en av de mest lönsamma åtgärderna du kan göra i din skog.

 

Hur påverkar gödslingen vatten och markvegetation?

Det finns mycket forskning om gödsling av skogsmark. I dag vet man att skogsgödsling inte försurar skogen och att gödsling bara ger små förändringar i markvegetationen. För betande djur, så som älg och rådjur, ökar tillgången på bete efter gödsling. Fisk och vattenfauna påverkas inte negativt eftersom man lämnar skyddszoner runt vattendrag och sjöar.
Med gödsling gör du även en insats för klimatet! När träden växer bättre och blir större betyder det nämligen att träden tar upp mer koldioxid från atmosfären.

 

Vilken typ av skog är lämplig att gödsla?

Man bör rikta in sig på att gödsla de tall- och granbestånd som svarar bra på gödsling. Du kan alltid rådgöra med din virkesköpare.


Gödsling

Här får du fler råd om gödsling och tips på hur vi kan hjälpa dig.

Läs mer
Mer om

Kriterier för skogar som ska gödlas

  1. Det ska finnas mineraljord inom 30 cm under markytan.
  2. Det ska vara en frisk och välsluten skog, alltså en skog med gott om träd. Virkesförrådet ska vara minst 75 m3sk per hektar enligt Skogforsks tumregel. Om du har en skogsbruksplan kan du se virkesförrådet där.
  3. Skogen ska vara lägst förstagallringsskog, ca 30–40 år.
  4. Beståndets ståndortsindex ska ligga mellan 16 och 30, vilket inkluderar de flesta skogar i Norrland. Ståndortsindex är ett mått på skogens produktionsförmåga.
  5. Beståndet ska ha max 20 procent andel lövträd, eftersom lövträd inte svarar lika bra på gödsel som barrträd gör.
  6. Det bör inte finnas någon planerad avverkning de närmaste tio åren, eftersom det tar ungefär tio år för träden att utnyttja gödslingseffekten fullt ut.

Tänk på detta