Efter att du har tagit hand om din brända skog är det dags att börja planera för att anlägga ny skog. Här finns svar på dina frågor om olika trädslag och metoder.

Vad påverkar valet av föryngringsmetod?
Innan du beslutar dig för föryngringsmetod bör du utvärdera hur marken har blivit påverkad av branden. Om det har brunnit hårt har förmodligen alla gräsrötter brunnit upp, och då dröjer det vanligtvis ett antal år innan det börjar komma vegetation som kommer att konkurrera med dina plantor. Om det däremot endast har brunnit lätt kommer det med stor sannolikhet att bli rikligt med gräs och mjölkört som kommer att konkurrera med plantorna. Du kan alltid vända dig till din virkesköpare på SCA för att få råd och hjälp. 

Kontakta SCAs virkesköpare

När ska man föryngra efter brand?
Det finns ingen anledning att jäkta för att anlägga ny skog efter en skogsbrand. Den brända marken medför att risken för skadegörare ökar några år efter branden. De skadegörare som kan orsaka stora skador på plantor är i första hand snytbagge och rotmurkla. Genom att låta den brända skogsmarken vänta två år innan plantering minskar du riskerna för skador och att plantorna dör.

Hur minskar jag risken för angrepp efter brand?
Risken för angrepp av snytbagge ökar avsevärt på brända hyggen eftersom plantorna kan vara den enda tillgängliga födan. Därför är det viktigt att plantera med plantor som har ett effektivt skydd mot snytbagge. SCA har två olika typer av plantor som är skyddade mot snytbagge. Med vår mekaniska skydd Hylosafe får du ett miljövänligt och effektivt skydd där plantorna är bestrukna med en finkornig sand som förhindrar snytbaggarnas att gnaga på plantana. Sedan kan du även välja plantor som är kemiskt behandlade. Den kemiskt behandlade plantan kräver dock skyddsåtgärder med bland annat handskar och tvättmöjligheter när den ska planteras. Plantering med kemiskt behandlad plant får inte heller utföras av personer under 18 år. Tänk på att kemiskt behandlade plantor inte får användas om du är certifierad skogsägare.

Rotmurkla är en svamp som etablerar sig på bränd skogsmark. Rotmurklan trivs bäst i anslutning till stubbar och angriper plantornas rötter. Detta kan leda till att du förlorar många plantor. Rotmurklan växer på blottlagd mineraljord, varför markberedning kan förvärra skaderisken. Kunskapen om rotmurklan är begränsad, och den uppkommer sporadiskt.

Vilket trädslag ska jag välja?
Det är markens beskaffenhet som bör avgöra ditt val av trädslag. Tall producerar bättre än gran på de flesta marker, utom de allra bördigaste. Man ska dock undvika tall på finjordsrika marker och där du vet att det är vanligt med snöbrott. Tallen har också visat sig få en bra tillväxt på brända marker.

Vilka föryngringsmetoder kan man använda?

Plantering
Plantering är den vanligaste föryngringsmetoden och anses även som det stabilaste sättet att få upp ny skog.
Läs mer här om plantering och SCAs plantor

Sådd
Sådd kan ge mycket bra föryngringsresultat efter brand. Sådd kräver dock en lätt markberedning för att fröna ska få tillgång till vatten genom mineraljordens förmåga att transportera upp vatten från marken. För att få ett bra resultat efter sådd behövs ingen hyggesvila eftersom frön och små groddplantor inte påverkas av snytbagge eller rotmurkla. Sådd bör utföras på våren/försommaren efter branden.

Självföryngring
Självföryngring med tall kan vara ett alternativ om det finns vitala fröträd som har överlevt branden. Det behövs ca 20-40 fröträd per hektar för att förutsättningarna för en plantetablering ska bli bra. Självföryngring är dock en osäker metod, då tillgången till frö varierar mellan åren och det kan dröja innan det blir ett bra fröår. Vid naturlig föryngring får du inte den tillväxtpotential som förädlade plantor ger. SCAs förädlade plantmaterial kan ge mer än 20 procent högre produktion. Läs mer om SCAs plantor här

Behöver jag markbereda?
Innan mekaniseringen av skogsbruket så var hyggesbränning den vanligaste markberedningsmetoden inför föryngringsarbetet. Branden tar bort konkurrerande vegetation och bidrar även till en ökad näringstillgång. Den brända marken absorberar även värme, vilket gynnar tillväxten på plantorna. Detta betyder att det skapas goda förutsättningar för etablering av ny skog där branden dragit fram utan att du behöver markbereda.

Markberedning kan dock behövas om branden endast har påverkat markens humus lätt, vilket på vissa marker kan innebära att det blor rikligt med gräs och konkurrerande vegetation. En lätt markbehandling är även nödvändigt vid sådd.

Ta gärna hjälp av din virkesköpare när du ska planera för återväxten.

Kontakta oss

Läs mer om hur SCA arbetar med GDPR och hanterar personuppgifter