Vi vill att det ska vara enkelt för dig att bedriva skogsbruk.
En virkesaffär är en stor händelse för många, och därför är det viktigt att du har en affärspartner som du känner dig trygg med. Med fasta priser på sågtimmer och massaved, tydliga kostnadsberäkningar och slopade vrakavdrag blir virkesaffären enkel och tydlig för dig som skogsägare.

Förenklad virkesaffär

Illustration fasta priser

Tydlig prissättning med fasta priser
Glöm besvärliga matrisprislistor! Med SCAs fasta priser på massaved och sågtimmer blir det tryggt och tydligt när du tecknar avverkningsuppdrag med oss. Redan när du skriver kontrakt så vet du den preliminära volymen och vilket pris din ersättning baseras på.

Illustration avverkningskostnader

Klar bild av kostnader
Med vår enkla prissättning är det bara två faktorer som påverkar avverkningskostnaden – trädens storlek och transportavståndet på avverkningstrakten. Det betyder att du slipper oroa dig för extra utgifter som t ex återställning av vägen, plogning och sandning. Allt definieras i ditt kontrakt och finns inbakat i priset för din avverkning.

Illustration vrak

Vi garanterar ditt virkesvärde
Nu har vi tagit bort begreppet vrak på sågtimmer och infört bruttopriser. Därmed garanterar vi värdet på ditt virke och tar hela ansvaret så att du får betalt för hela volymen sågtimmer. Du slipper därmed oroa dig för felaktigheter under avverkningen som kan påverka din ersättning.

Ett mått för allt virke

Allt virke som SCA hanterar åt dig anges alltid i samma måttenhet, oavsett om det gäller massaved eller sågtimmer. Det gör det också enklare att förstå din ersättning. Vi redovisar alltid intäkten för virket och kostnaden för avverkningen i samma enhet, både på kontraktet och i slutregleringen. Och det är måttet m3fub som gäller.

Fub står för fast under bark och är ett kubikmetermått som visar stockens verkliga vedvolym efter att bark, grenar och topp har räknats bort. Diametern mäts mitt på stocken och sedan görs en beräkning av volymen utifrån det. Det är dock vanligt i branschen att även använda måttet m³toub eller m³to, det vill säga ett toppmätt kubikmetermått där bark och grenar har räknats bort. Om du har skog som är klen i toppen och grov nedtill så får du inte betalt för all volym när det måttet används.

Enklare att förstå din ersättning

Virkespriser

I prislistorna hittar du information om våra aktuella virkespriser för avverkningsuppdrag och leveransvirke.

Läs mer här

Avverkningsuppdrag

Du och din virkesköpare kommer överens om ett pris för avverkningsarbetet. Virkespriset beräknas efter aktuell prislista och vi sköter avverkningsarbetet och alla transporter till industri där virkets volym och värde fastställs. För beräkning av avverkningsuppdragets nettovärde används vanligtvis en verklig avverkningskostnad. Affärsformen Avverkningsuppdrag kallas även Ursprung 5 och är den affärsform som används mest i dag.

Affärsformer

Leveransrotköp fast pris

I avtal fastställer vi ett fast nettopris som ett totalt snittpris per m3fub, exklusive bränslesortiment som har ett eget pris. Vi sköter avverkningsarbetet och transport till industrin där virkets volym fastställs. Den här affärsformen kallas även Ursprung 6.

Affärsformer

Leveransrotköp fast pris
per sortiment

I avtal fastställer vi ett fast nettopris per sortiment per m3fub. Vi sköter avverkningsarbetet och transport till industrin där virkets volym fastställs. Den här affärsformen kallas även Ursprung 7.

Affärsformer

Leveransvirke vid väg

I avtal fastställs vilken prislista som ska ligga till grund för beräkningen av virkesvärdet. Du som skogsägare avverkar och transporterar själv virket fram till skogsbilvägen. Vi ordnar transport till industri där virkets volym och värde fastställs. Den här affärsformen kallas även Ursprung 3.

Affärsformer

Ställ frågor om ekonomiska villkor

Se till att din affärspartner är ekonomiskt stabil och finns kvar på lång sikt. Om det blir konkurs försvinner innestående medel och de pengar du har i betalplanen.

Höstskog

Förskott
Det kan dröja från det att du signerar kontraktet tills att avverkningen genomförs. Fråga om din affärspartner kan erbjuda förskottsbetalning. Om du erbjuds förskott – kom ihåg att kolla vad du får betala för ränta.

Höstskog

Betalplan
Om du kan ha en betalplan hos din affärspartner betyder det att du får ut inkomster över flera år, i stället för att få hela summan utbetald vid ett tillfälle. Därmed kan du senarelägga beskattningen. Betalplan är ofta ett bra alternativ till skogskonto. Läs på och jämför.

Höstskog

Ha pengar innestående
Om du kan välja att ha pengar innestående hos din affärspartner för kommande åtgärder som markberedning och plantering, är det ofta en fördel.

När affären är avslutad

Din virkesaffär är avslutad den dag du har fått din slutreglering. Den visar bland annat hur mycket virke som har mätts in, avverkningskostnad och din slutliga ersättning. För att göra det enkelt för dig att ha koll på dina affärer erbjuder vi vår digitala tjänst Skogsvinge.

Logga in med BankID på skogsvinge.se så kan du följa inmätningen av ditt virke och se dina kontrakt och andra dokument. Du har också full koll på intäkter och kommande utgifter. I Skogsvinges karta följer du din skog som om du var på plats i den och nu kan du även signera dina kontrakt digitalt.

Till Skogsvinge
Skogsvinge
Skogsvinge