Fråga

Sverigedemokraterna

Svar

Att hävda att kontinuitetsskogsbruk över hela Sveriges skogsareal skulle kunna ersätta trakthyggesbruk med ens tillnärmelsevis bibehållen avverkning, tillväxt och lönsamhet saknar vetenskaplig underbyggnad. Typiskt för kontinuitetsskogsbruk i svensk barrskog har varit att det lett till att granen gynnats på bekostnad av andra trädslag och att de grövsta träden systematiskt avverkats. Den svenska modellen för skogsskötsel bygger på att det på samma marker bedrivs både skogsbruk och naturvård, denna ordning vill vi värna.