Fråga

Socialdemokraterna

Svar

Före varje avverkning måste en naturvärdesbedömning göras. Den visar vilka naturvärden som skogsägaren ska ta hänsyn till i det planerade avverkningsområdet. Det innebär att varje avverkning behöver utformas utifrån skogsmarkens lokala beskaffenhet och utformas för att ta till vara på hänsynskrävande biotoper, fläckar av sumpskog och kantzoner mot vatten samt grupper av lövträd. Gamla träd, liggande och stående död ved är viktiga för insekter och fåglar. Vid sidan av naturvärden ska även skogsägaren ta hänsyn till kultur- och fornlämningar. Därför är det ett delat ansvar där skogsägaren ska ha ett stort inflytande men det är myndigheter som slutligen bedömer avverkningsanmälan.