Fråga

Miljöpartiet

Svar

Det behövs en översyn av skogsvårdslagen utifrån högre krav på naturhänsyn och klimatanpassning. Skogsvårdslagen behöver utvecklas och bättre anpassas efter skogsbrukarnas behov och stödja klimatanpassning och variation i skogsbruket. De skogsägare som är intresserade av hyggesfritt skogsbruk måste få bättre förutsättningar att bedriva det. Vi vill ha en bred palett av allt från rådgivning och en bättre dialog med myndigheter för skogsägarna, tydligare satsningar på skötsel och ersättning.