Fråga

Liberalerna

Svar

Det är skogsägaren som bäst känner sin skog och om skyddet av miljöer och arter ska fungera måste det bygga på frivillighet. Liberalerna ser ett behov av att variera skogsbruksmetoderna inklusive avverkningsmetoderna beroende på de lokala förutsättningarna. Hyggen kan absolut vara en effektiv metod som fungerar väl inom ramen för miljömålen på vissa platser. På andra håll kan andra metoder vara att föredra.