Kategori: I dag debatteras det mycket kring trakthyggesbruk kontra hyggesfria avverkningsmetoder. Ska skogsägaren själv få bestämma metod eller ska myndigheter avgöra?

Fråga: Vänsterpartiet

Svar: För att uppnå klimatmålen behöver skogens funktion som kolsänka bevaras de kommande decennierna, därför behöver kalhyggesbruket fasas ut. Vänsterpartiet har föreslagit ett ekonomiskt omställningsstöd till de skogsägare som ställer om sitt skogsbruk från trakthyggesbruk till kalhyggesfria bruksmetoder.

Fråga: Socialdemokraterna

Svar: Före varje avverkning måste en naturvärdesbedömning göras. Den visar vilka naturvärden som skogsägaren ska ta hänsyn till i det planerade avverkningsområdet. Det innebär att varje avverkning behöver utformas utifrån skogsmarkens lokala beskaffenhet och utformas för att ta till vara på hänsynskrävande biotoper, fläckar av sumpskog och kantzoner mot vatten samt grupper av lövträd. Gamla träd, liggande och stående död ved är viktiga för insekter och fåglar. Vid sidan av naturvärden ska även skogsägaren ta hänsyn till kultur- och fornlämningar. Därför är det ett delat ansvar där skogsägaren ska ha ett stort inflytande men det är myndigheter som slutligen bedömer avverkningsanmälan.

Fråga: Miljöpartiet

Svar: Det behövs en översyn av skogsvårdslagen utifrån högre krav på naturhänsyn och klimatanpassning. Skogsvårdslagen behöver utvecklas och bättre anpassas efter skogsbrukarnas behov och stödja klimatanpassning och variation i skogsbruket. De skogsägare som är intresserade av hyggesfritt skogsbruk måste få bättre förutsättningar att bedriva det. Vi vill ha en bred palett av allt från rådgivning och en bättre dialog med myndigheter för skogsägarna, tydligare satsningar på skötsel och ersättning.

Fråga: Centerpartiet

Svar: Centerpartiet har i skogspropositionen förhandlat fram att myndigheterna ska bedriva kunskapsförmedling kring olika skogsbruksmetoder inklusive hyggesfritt skogsbruk. På så sätt kan fler få kunskap om olika metoder. Vill man som skogsägare ägna sig åt hyggesfritt skogsbruk ska man kunna göra det. I äganderätten så ingår rätten att bruka sin egendom inom de ramar som lagen medger.

Fråga: Liberalerna

Svar: Det är skogsägaren som bäst känner sin skog och om skyddet av miljöer och arter ska fungera måste det bygga på frivillighet. Liberalerna ser ett behov av att variera skogsbruksmetoderna inklusive avverkningsmetoderna beroende på de lokala förutsättningarna. Hyggen kan absolut vara en effektiv metod som fungerar väl inom ramen för miljömålen på vissa platser. På andra håll kan andra metoder vara att föredra.

Fråga: Kristdemokraterna

Svar: Vi anser att, i synnerhet när det gäller det privata skogsbruket med generellt sett betydligt mindre skogsskiften än bolagen och kyrkan, behövs ingen styrning kring skogsbruksmetod. Det kommer automatiskt att bli variation och i de fall trakthyggesbruk används blir hyggena relativt små.

Fråga: Moderaterna

Svar: Det ska vara upp till skogsägaren att välja brukandemetod. Sveriges skogsägare gör redan i dag ett bra arbete och visar stor hänsyn till skogens naturvärden. Vi tror inte att det finns något att vinna på att myndigheterna går in och försöker detaljreglera detta.

Fråga: Sverigedemokraterna

Svar: Att hävda att kontinuitetsskogsbruk över hela Sveriges skogsareal skulle kunna ersätta trakthyggesbruk med ens tillnärmelsevis bibehållen avverkning, tillväxt och lönsamhet saknar vetenskaplig underbyggnad. Typiskt för kontinuitetsskogsbruk i svensk barrskog har varit att det lett till att granen gynnats på bekostnad av andra trädslag och att de grövsta träden systematiskt avverkats. Den svenska modellen för skogsskötsel bygger på att det på samma marker bedrivs både skogsbruk och naturvård, denna ordning vill vi värna.