Fråga

Sverigedemokraterna

Svar

Skogen inom EU ska skötas av medlemsländerna själva, men EU-kommissionen inskränker allt mer denna rätt. EUs ökade inblandning i medlemsländernas skogsbruk har kritiserats av en lång rad skogsländer, dock i mindre grad av Sveriges regering som istället har tenderat att överimplementera EU-reglerna. Regeringen har även uppmuntrat EUs arbete med en taxonomi för hållbara produkter, som nu hotar att utesluta nordisk skogsskötsel, samtidigt som skogsbruk med importerade trädslag i andra EU-länder godkänns. Som en följd av EU-domstolens tolkningar, har EUs art- och habitatdirektiv samt fågeldirektiv lett till orimliga inskränkningar av medlemsländernas skogsbruk. Sverige måste agera kraftfullt och i samverkan med andra länder för att ändra skrivningarna i direktiven och för att de tillhörande artlistorna ska kunna uppdateras efter hur arterna utvecklas. Här hemma måste lagar och förordningar omgående anpassas så att ingen överimplementering av EUs regelverk om skogsbruk förekommer.