Fråga

Vänsterpartiet

Svar

Sverige har ställt sig bakom såväl EUs som globala åtaganden för att värna biologisk mångfald och klimatet. Hur vi bedriver skogsbruket och skyddar vår natur är av stor betydelse för dessa miljöutmaningar. Vi anser att Sveriges skogsbruk ska bedriva inom dessa ramar. Vilka åtgärder som behövs för att uppnå detta ska Sverige bestämma själva.