Kategori: EU har på senare tid presenterat en rad förslag för att reglera skogsbruket i medlemsländerna. Vilket inflytande ska EU egentligen ha på svenskt skogsbruk? Vad ska bestämmas av EU och vad ska Sverige bestämma?

Fråga: Vänsterpartiet

Svar: Sverige har ställt sig bakom såväl EUs som globala åtaganden för att värna biologisk mångfald och klimatet. Hur vi bedriver skogsbruket och skyddar vår natur är av stor betydelse för dessa miljöutmaningar. Vi anser att Sveriges skogsbruk ska bedriva inom dessa ramar. Vilka åtgärder som behövs för att uppnå detta ska Sverige bestämma själva.

Fråga: Socialdemokraterna

Svar: Med växande skogar och aktivt skogsbruk finns möjligheter att bygga mer i trä, öka takten i utbyten av plastmaterial och produktionen av bioenergi. Det står vi upp för i Sverige och på EU-nivå, där vi arbetar för att den svenska skogen ska få fortsätta att brukas hållbart.

Fråga: Miljöpartiet

Svar: EUs klimatarbete och arbetet för biologisk mångfald bör påverka alla samhällssektorer, även skogsbruket. EUs skogsstrategi kommer att vara avgörande för att skogsbruket ska kunna utvecklas så att hela EU kan möta klimatutmaningen och naturkrisen. Själva skogsstrategin är inte bindande, skogspolitiken är fortfarande nationell. Men EUs klimatlag kommer att påverka alla samhällssektorer, inklusive skogen.

Fråga: Centerpartiet

Svar: Att detaljreglera användningen av all skogsmark är varken önskvärt eller görbart. Sverige har varit ett ledande exempel inom skogsvård och behöver bli en kraftfullare röst inom EU och driva på för att andra länder närmar sig våra höga krav på skogsområdet. Vi anser att alla politiska försök att detaljreglera svenskt skogsbruk på EU-nivå behöver motarbetas. EU-länderna borde i stället lära sig av svenskt skogsbruk.

Fråga: Liberalerna

Svar: Förutsättningarna på skogsområdet är väsensskilda i EUs medlemsstater. Det är ett starkt argument för att det mesta inom området bör skötas på nationell nivå där kunskapen finns. Samtidigt finns en rad EU-regelverk som Sverige står bakom och som gäller framför allt ekosystemen i skogen. I den mån kommissionen anser sig behöva mer information om skogen i Europa bör den så långt det är möjligt samlas in via de existerande nationella myndigheterna. Skogsägarna ska inte behöva ägna sig åt någon dubbelredovisning.

Fråga: Kristdemokraterna

Svar: Vid senaste EU-valet drev KD: ”Make EU lagom again”. Vi anser att skogspolitiken gör sig bättre när det blir lokalt anpassat då skog ser så olika ut över EU och även över Sverige.

Fråga: Moderaterna

Svar: Hur den svenska skogen brukas är frågor som ska avgöras i Sverige. Skogsägarna ska ha stor frihet att bruka skogen efter eget huvud. Vi ser med oro på de ökade ambitionerna att detaljreglera det svenska skogsbruketoch kommer att arbeta betydligt mer aktivt i EU än vad den här regeringen gjort, för att värna svenskt självbestämmande över skogen.

Fråga: Sverigedemokraterna

Svar: Skogen inom EU ska skötas av medlemsländerna själva, men EU-kommissionen inskränker allt mer denna rätt. EUs ökade inblandning i medlemsländernas skogsbruk har kritiserats av en lång rad skogsländer, dock i mindre grad av Sveriges regering som istället har tenderat att överimplementera EU-reglerna. Regeringen har även uppmuntrat EUs arbete med en taxonomi för hållbara produkter, som nu hotar att utesluta nordisk skogsskötsel, samtidigt som skogsbruk med importerade trädslag i andra EU-länder godkänns. Som en följd av EU-domstolens tolkningar, har EUs art- och habitatdirektiv samt fågeldirektiv lett till orimliga inskränkningar av medlemsländernas skogsbruk. Sverige måste agera kraftfullt och i samverkan med andra länder för att ändra skrivningarna i direktiven och för att de tillhörande artlistorna ska kunna uppdateras efter hur arterna utvecklas. Här hemma måste lagar och förordningar omgående anpassas så att ingen överimplementering av EUs regelverk om skogsbruk förekommer.