Fråga

Sverigedemokraterna

Svar

Skogens nettoupptag av koldioxid är i Sverige en följd av aktivt brukande. Vi har länge kunnat avverka mer och mer varje år och samtidigt ha ständigt ökande volym växande skog. Allt bättre skogsskötsel har lett till att skogens tillväxt ökat, och eftersom vi har avverkat mindre än tillväxten, har kolupptaget ökat, så att nettoupptaget nu är nästan lika stort som hela Sveriges utsläpp. Dessutom ersätter det virke som avverkas ofta koldioxidalstrande produkter och skogsprodukterna lagrar kol i sig själva. Därför är Sverige redan i dag mycket nära koldioxidneutralt. Att däremot stoppa avverkningar fram till år 2030 eller 2045, skulle leda till att skogens nettoupptag av koldioxid på sikt försvinner. Kortsiktig klimatnytta skulle bli långsiktig klimatskada. Produktionsförmågan i svenska skogar måste inte bara värnas, utan även ökas. Likaså behöver mer forskningsresurser omfördelas till aktiv skogsskötsel och utveckling av nya träbaserade produkter.