Fråga

Liberalerna

Svar

Båda delarna behövs. Skogen är en stor nettosänka för koldioxid och behöver fortsätta vara det. Kolet i biomassan som tas ut bör bindas in så länge det går. Att använda virke i långlivade produkter eller i byggnader ger ett högt förädlingsvärde. Kolet i skogsbiomassa som används till kortlivade produkter eller till biobränslen kan i stor utsträckning fångas in när det blir fjärrvärme eller procesvärme i industrin. Vi vill se en snabb och storskalig expansion av bio-CCS*. 2030 ska 10 miljoner ton CO2 fångas in i Sverige, 2035 ska 20 miljoner ton fångas in. * Bio-CCS handlar om infångning, avskiljning och lagring av koldioxid från förnybara källor.