Fråga

Vänsterpartiet

Svar

Vi anser att skogen måste brukas med större hänsyn till både klimatet och biologisk mångfald. Vänsterpartiet anser att skog fortsatt ska kunna avverkas men att kalhyggesbruket bör fasas ut. Skogens roll att naturligt minska och lagra utsläpp behöver stärkas. Den skog som avverkas måste användas hållbart och endast restprodukter bör användas till biobränsle.