Fråga

Moderaterna

Svar

Sverige undantar redan i dag mycket stora arealer från att brukas. Om de ökar ytterligare minskar skogsbrukets möjligheter att skapa jobb och välstånd samt att bidra till klimatomställningen genom hållbara skogsprodukter. Moderaterna vill därför inte att arealen som är undantagen från att brukas ska öka, och därför sa vi också nej till de förslag som regeringen presenterade i budgeten 2022, och som hade inneburit en kraftig expansion av undantagna skogsområden. I dag finns det ett skötselunderskott i de områden som staten ansvarar för. Det finns en risk att de naturvärden som finns där går förlorade. Därför bör det satsas mer på underhåll av formellt skyddade områden, något vi också föreslagit i vår budget. När naturreservat inrättas bör det finnas såväl en underhållsplan som en finansieringsplan.