Fråga

Liberalerna

Svar

Ingen ska förlora på att bruka sin skog så att värdefulla miljöer växer fram. Vi har föreslagit att beskattningen av ersättning för skydd och naturvårdande insatser ska förändras så att den kan periodiseras via ett skogskonto på samma sätt som andra intäkter från skogen. Skogsägaren ska inte behöva vare sig klaga eller stämma staten för att få sin ersättning. Skog behöver skyddas i hela landet. De skyddade områdena behöver vara sammanhängande på ett sätt som ger arter möjlighet att sprida sig, inte minst i takt med att klimatet ändras. Liberalerna har föreslagit att 85 000 hektar av Sveaskogs innehav ska användas för markbyten. Därutöver bör ytterligare 200 000 hektar av Sveaskogs innehav avyttras i ett nytt markförsäljningsprogram. Skyddet av skogen ska bygga på frivillighet, det menar vi är en förutsättning för markägarnas aktiva medverkan. Vi vill se en kontrollstation 2026 för att följa upp att frivilligheten fungerar. Det är angeläget att regeringen återkommer med ett tydligt system för att ersätta skogsägare som får avverkningar stoppade i fjällnära skog.