Fråga

Vänsterpartiet

Svar

Vi anser att staten måste anslå högre anslag för skogsskydd så att fler skogsägare kan få ersättning när skog formellt skyddas. Den ersättningsnivå som i dag ges när skog skyddas genom naturreservat tycker vi är rimlig. Vi anser att Sverige bör anta en målsättning att 30 procent av skogsmarken långsiktigt ska skyddas. Hur arealerna ska skötas beror på vilken typ av skydd skogen har samt vilka eventuella skötselåtgärder som behövs i det specifika fallet. Är det naturreservat är det statens ansvar att bära kostnaden för skötsel. När det gäller ansvar för att skydda skog anser vi att det i huvudsak är statens ansvar. Men även skogsnäringen har ett ansvar att avsätta skog för naturvården. Vår nuvarande skogspolitik bygger på överenskommelsen att skogsnäringen frivilligt bär ett sådant ansvar.