Kategori: När skog undantas från skogsbruk – vilken rätt till ersättning ska en skogsägare ha? Hur stora arealer skog bör undantas? Hur bör dessa arealer skötas och vem ska ansvara för det?

Fråga: Vänsterpartiet

Svar: Vi anser att staten måste anslå högre anslag för skogsskydd så att fler skogsägare kan få ersättning när skog formellt skyddas. Den ersättningsnivå som i dag ges när skog skyddas genom naturreservat tycker vi är rimlig. Vi anser att Sverige bör anta en målsättning att 30 procent av skogsmarken långsiktigt ska skyddas. Hur arealerna ska skötas beror på vilken typ av skydd skogen har samt vilka eventuella skötselåtgärder som behövs i det specifika fallet. Är det naturreservat är det statens ansvar att bära kostnaden för skötsel. När det gäller ansvar för att skydda skog anser vi att det i huvudsak är statens ansvar. Men även skogsnäringen har ett ansvar att avsätta skog för naturvården. Vår nuvarande skogspolitik bygger på överenskommelsen att skogsnäringen frivilligt bär ett sådant ansvar.

Fråga: Socialdemokraterna

Svar: Vi vill att frivillighet ska vara grunden för att skydda skog. Det har vi slagit fast i regeringens skogsproposition. De skogsbrukare som väljer att skydda sin skog ska kompenseras ekonomiskt.

Fråga: Miljöpartiet

Svar: När det gäller frågan om ersättning handlar det först och främst om att prioritera skogen i statsbudgeten och avsätta medel till ersättning till skogsägare. Tyvärr strök högerpartierna hela S-MP regeringens budgetsatsning på bland annat skydd av skog, vilket kommer drabba hundratals skogsägare som väntar på ersättning, och värdefulla skogar, inte minst fjällskogar, riskerar nu att avverkas. I uppgörelsen om skogen mellan S, MP och C anges tydligt att inga värdefulla skogar ska avverkas. Rent konkret innebär detta för MP att de skogar som Naturvårdsverket ringat in som värdefulla, men ännu ej skyddade, bör ges ett skydd. I samma proposition anges att fler flexibla skyddsformer ska tas fram, så frågan om skötsel beror bland annat på vem som är markägaren. Men tydligt är att många skogstyper är beroende av någon typ av skötsel, och att detta behov är mycket eftersatt idag.

Fråga: Centerpartiet

Svar: Formellt skydd ska i huvudsak ske genom markägarinitiativ. Skogsägaren ska ha rätt till 125 % av marknadsvärdet eller ha möjlighet att vara med i Sveaskogs markbytesprogram som Centerpartiet förhandlat fram. Det ska också vara möjligt att behålla ägandet, men få en ersättning för skogsägarens brukandebegränsning samtidigt som man behåller rätten till jakt och fiske, vedhuggning för husbehov och möjlighet att sätta upp en mindre stuga. Ersättning ska kunna sättas in på ett konto som liknar dagens skogskonto för att undvika marginalskatteffekter. Formellt skyddad skog i form av nationalparker och naturreservat sköts av staten, kommunen eller regionen.

Fråga: Liberalerna

Svar: Ingen ska förlora på att bruka sin skog så att värdefulla miljöer växer fram. Vi har föreslagit att beskattningen av ersättning för skydd och naturvårdande insatser ska förändras så att den kan periodiseras via ett skogskonto på samma sätt som andra intäkter från skogen. Skogsägaren ska inte behöva vare sig klaga eller stämma staten för att få sin ersättning. Skog behöver skyddas i hela landet. De skyddade områdena behöver vara sammanhängande på ett sätt som ger arter möjlighet att sprida sig, inte minst i takt med att klimatet ändras. Liberalerna har föreslagit att 85 000 hektar av Sveaskogs innehav ska användas för markbyten. Därutöver bör ytterligare 200 000 hektar av Sveaskogs innehav avyttras i ett nytt markförsäljningsprogram. Skyddet av skogen ska bygga på frivillighet, det menar vi är en förutsättning för markägarnas aktiva medverkan. Vi vill se en kontrollstation 2026 för att följa upp att frivilligheten fungerar. Det är angeläget att regeringen återkommer med ett tydligt system för att ersätta skogsägare som får avverkningar stoppade i fjällnära skog.

Fråga: Kristdemokraterna

Svar: Grundregeln, enligt KD, är att skogsägaren har rätt till ersättning för arealer utöver ”normal hänsyn” vid avverkning. Det som ska bli föremål för skydd ska vara skyddsvärt, går alltså ej att säga en andel eller areal. Vi anser att skogsägaren ska vara den som i första hand bör utföra skötsel av skyddade områden.

Fråga: Moderaterna

Svar: Sverige undantar redan i dag mycket stora arealer från att brukas. Om de ökar ytterligare minskar skogsbrukets möjligheter att skapa jobb och välstånd samt att bidra till klimatomställningen genom hållbara skogsprodukter. Moderaterna vill därför inte att arealen som är undantagen från att brukas ska öka, och därför sa vi också nej till de förslag som regeringen presenterade i budgeten 2022, och som hade inneburit en kraftig expansion av undantagna skogsområden. I dag finns det ett skötselunderskott i de områden som staten ansvarar för. Det finns en risk att de naturvärden som finns där går förlorade. Därför bör det satsas mer på underhåll av formellt skyddade områden, något vi också föreslagit i vår budget. När naturreservat inrättas bör det finnas såväl en underhållsplan som en finansieringsplan.

Fråga: Sverigedemokraterna

Svar: Vi anser att riksdagen bör besluta att totalarealen skyddad skog och skog undantagen från skogsbruk i Sverige inte ska ökas. Vi vill understryka att restriktioner beträffande brukande av skog utöver vad som är tydligt fastlagt i lag alltid och omgående ska åtföljas av ersättning. Dessutom ska markägaren innan beslut tas ha rätt till överläggning, förenklad rättslig prövning och möjlighet att överklaga beslut.