Kategori: Många skogsägare anser att äganderätten urholkas. Hur ska den säkerställas och vad är en rimlig balans mellan å ena sidan skogsägarens intressen och å andra sidan övriga intressen?

Fråga: Vänsterpartiet

Svar: Vi delar inte bilden att äganderätten urholkats då inga beslut tagits i riksdagen i syfte att den ska försvagas. Självfallet ska skogspolitiken tillämpas rättssäkert och vi värnar den grundlagsskyddade äganderätten. När det gäller hur skogsbruk ska få bedrivas och vad som behöver skyddas så anser vi att det är en angelägenhet för hela samhället, inte bara den enskilda skogsägaren.

Fråga: Socialdemokraterna

Svar: I november 2021 lämnade den socialdemokratiska regeringen den så kallade skogspropositionen till riksdagen, där vi tydliggör hur skogs- och naturvårdspolitiken bättre ska tillämpas. Där föreslår vi att man ska stärka äganderätten, förenkla och tydliggöra för markägare och skogsnäring, och göra skyddet av värdefulla skogar mer effektivt.

Fråga: Miljöpartiet

Svar: Det är oerhört positivt att Sverige har många små skogsägare. Vi vill att skogsägare som avsätter skog för skydd lättare ska få ersättning, och ersättningen ska vara skälig. Men debatten om äganderätten har tyvärr handlat om att hela skogsnäringen lättare ska komma undan sitt miljöansvar. Det tar vi avstånd ifrån.

Fråga: Centerpartiet

Svar: Att värna om äganderätten och se till att lagstiftningen ”frihet under ansvar”, med enkla men tydliga regler, ligger fast är en central princip i vår politik. Den svenska skogen skapar jobb och välfärd samt har en stor betydelse för oss att nå klimatomställningen. Därför är det viktigt att ägande, ansvar och befogenheter går hand i hand. Att detaljreglera användningen av all skogsmark är varken önskvärt eller görbart.

Fråga: Liberalerna

Svar: Skogspolitiken har två mål: miljömålet och produktionsmålet. De måste balanseras. Ekosystemen ska må bra och antalet hotade arter ska minska samtidigt som skogsbruket bedrivs effektivt och förser samhället med de produkter som vi är så beroende av. Utan engagerade skogsägare vore det omöjligt att arbeta med båda målen samtidigt. Det är skogsägarna som känner sin skog. De allra flesta vill också skydda värdefulla miljöer och förbättra situationen för skogens arter. De senaste två mandatperioderna har regeringen beskrivit skogsägarna som ett problem. Det har skapat en polarisering där skogens intressenter har blivit misstänksamma mot varandra.

Fråga: Kristdemokraterna

Svar: Vi anser att normen om frihet under ansvar och Skogsvårdslagens avvägning mellan produktion och naturvård i allt väsentligt har varit en fungerande politik och lagstiftning. Vi ser att förutsättningarna för skogsbruk kringskärs allt mer, vilket redogörs för i kommande frågor.

Fråga: Moderaterna

Svar: Moderaterna vill att äganderätten stärks, till exempel genom att skydd av natur sker frivilligt och att det alltid betalas ersättning. För oss är det viktigt att Sveriges skogsägare får frihet att bruka sin skog efter eget huvud. Den modellen har lett till ett skogsbruk som i dag kombinerar hög produktion med hög naturhänsyn.

Fråga: Sverigedemokraterna

Svar: Sveriges skogar ägs till övervägande del av enskilda ägare. Den svenska modellen för skogsskötsel bygger på att det på samma marker bedrivs både skogsbruk och naturvård, denna ordning vill vi värna. Om mer skogar skyddas helt från brukande, kommer intensiteten på brukandet att behöva öka kraftigt i de övriga skogarna. Vi är övertygade om att det är fel väg att gå. Vi är sålunda kritiska mot en fortsatt uppdelning i intensivt brukade respektive totalskyddade skogar, såsom pågått under nuvarande regering. I dag är det alltför vanligt att ägare fråntas rätten att bruka delar av sin skog, med eller utan ersättning. Detta är orimligt av en lång rad skäl där äganderätt, likhet inför lagen, sysselsättning, tillgång till industriråvara för hållbara produkter och brukade landskap bara är några.