Fråga

Socialdemokraterna

Svar

Skogen kan och bör vara en del av den gröna omställningen. Därför måste nyttjandet av den utgå både från en hållbar tillväxt och ett klimatansvar. Vi anser att en stark ägande- och brukanderätt är grunden för att i större utsträckning kunna ta tillvara skogens potential för ekonomi, klimat och miljö.