Fråga

Miljöpartiet

Svar

Dagens brukande av skogen får inte försämra morgondagens. För att säkra den långsiktiga produktionsförmågan och virkestillgången i skogen måste skogsbruket klimatanpassas och naturhänsynen öka överlag. Redan i dag har vi exempelvis stora problem med återväxten, ras och skred, relaterat till klimatförändringen, på många håll i landet. Nu har vi en stor möjlighet att uppdatera dagens skogsbruksmodeller med mer naturnära, hyggesfria metoder, och mer klimatanpassning av skogsbruket. Det gynnar skogsägarna, uttaget av biomassa, kolsänkan, och den biologiska mångfalden. En riktig win-win för skogen.