Kategori: Behovet av skogsråvara ökar i takt med att efterfrågan på hållbara produkter ökar. Samtidigt medför ökade lagkrav och restriktioner för skogsbruket att tillgången på råvara minskar. Hur ska Sverige klara den utmaningen?

Fråga: Vänsterpartiet

Svar: Skogsråvara är en ändlig resurs och måste produceras mer hållbart. Vi kan inte överutnyttja naturens resurser som vi gör i dag. Samtidigt som produktion sker med minskad påverkan på biologisk mångfald och klimat måste återvinning och återanvändning av varor stärkas genom styrmedel och incitament.

Fråga: Socialdemokraterna

Svar: Skogen kan och bör vara en del av den gröna omställningen. Därför måste nyttjandet av den utgå både från en hållbar tillväxt och ett klimatansvar. Vi anser att en stark ägande- och brukanderätt är grunden för att i större utsträckning kunna ta tillvara skogens potential för ekonomi, klimat och miljö.

Fråga: Miljöpartiet

Svar: Dagens brukande av skogen får inte försämra morgondagens. För att säkra den långsiktiga produktionsförmågan och virkestillgången i skogen måste skogsbruket klimatanpassas och naturhänsynen öka överlag. Redan i dag har vi exempelvis stora problem med återväxten, ras och skred, relaterat till klimatförändringen, på många håll i landet. Nu har vi en stor möjlighet att uppdatera dagens skogsbruksmodeller med mer naturnära, hyggesfria metoder, och mer klimatanpassning av skogsbruket. Det gynnar skogsägarna, uttaget av biomassa, kolsänkan, och den biologiska mångfalden. En riktig win-win för skogen.

Fråga: Centerpartiet

Svar: Skogen har flera viktiga uppgifter och den viktigaste inom de närmaste decennierna är att skogen kommer vara en viktig del av klimatomställningen. Sverige behöver öka tillväxten i skogen och det kan ske genom flera sätt. Genom att röja, gallra och bruka våra skogar kan vi öka tillväxten. Gödning i flera steg skulle kunna öka tillväxten. Regelkrånglet i skogssektorn måste minskas. Avsättning av mer skyddad mark måste ske med stor försiktighet.

Fråga: Liberalerna

Svar: Efterfrågan på skogsråvara och därmed också konkurrensen om den ökar i takt med att olika branschen försöker göra sig kvitt fossil råvara. Dessutom finns det ett behov av att skydda mer skog. Ekvationen går inte ihop. Den skogsråvara som finns behöver användas så att den får ett så högt förädlingsvärde som möjligt och binder kolet så länge som möjligt. Det är viktigt att inte införa subventioner till viss användning som kan konkurrera ut annan användning som egentligen vore högre prioriterad. Skogsråvara kommer också att behöva kompletteras eller ersättas. Till exempel kräver den del av transportsektorn och industrin som inte kan elektrifieras stora mängder biomassa. Alla dessa behov kommer inte att kunna mötas. Därför behöver biobränslen och bioråvara kompletteras med kolväten som framställts syntetiskt från infångad koldioxid och vätgas. Trycket mot ett ökat förädlingsvärde borgar för en ökad lönsamhet för skogsbruket även om uttaget skulle minska något.

Fråga: Kristdemokraterna

Svar: Mängden skog ökar så det bör vara möjligt även framledes att avverka liknande volymer som under de senaste decennierna. Vi anser att Artskyddsförordningen måste skrivas om så att den möjliggör samma form av skogsbruk som de senaste decennierna.

Fråga: Moderaterna

Svar: I debatten glöms det ofta bort att produktionen av skogsråvara är en förutsättning för att lyckas med den gröna omställningen. Det krävs bättre balans mellan möjligheten att bruka skogen aktivt och de krav som ställs. Vi vill till exempel se över några av Sveriges miljömål, som i dag är så långtgående att de i praktiken inte kan nås och därför innebär alltför stora restriktioner på jord- och skogsbruk.

Fråga: Sverigedemokraterna

Svar: Skogen är av stor betydelse för landets ekonomi, sysselsättning, friluftsliv, turism, kulturarv och biologiska mångfald. Det är en av våra viktigaste näringar och tillsammans med tillhörande industri är den Sveriges största industriella arbetsgivare utanför storstäderna. Skogsbruket är även en viktig inkomstkälla för väldigt många jordbrukare och bidrar till att upprätthålla ett lönsamt jordbruk med inhemsk livsmedelsproduktion och de för artskyddet och turismen angelägna öppna jordbrukslandskapen.