Fråga

Vänsterpartiet

Svar

Vänsterpartiet vill införa ett nytt avståndsbaserat och miljöstyrande system för godstransporter på väg. I systemet ska även utländska fordon ingå. Med systemet kan den avståndsbaserade skatten differentieras geografiskt utifrån län och en lägre skattenivå (glesbygdsnivå) kan tas ut för vägar i län med låg befolkningstäthet. Differentieringen kan kombineras med förslaget att en högre skatt tas ut på det beskattade vägnätet i tätorter.