Kategori: Skogsägare har ofta sina skogsfastigheter långt ifrån industrier och sågverk, vilket innebär långa virkestransporter. Hur ska transporterna från skogen kunna ske kostnads- och miljöeffektivt?

Fråga: Vänsterpartiet

Svar: Vänsterpartiet vill införa ett nytt avståndsbaserat och miljöstyrande system för godstransporter på väg. I systemet ska även utländska fordon ingå. Med systemet kan den avståndsbaserade skatten differentieras geografiskt utifrån län och en lägre skattenivå (glesbygdsnivå) kan tas ut för vägar i län med låg befolkningstäthet. Differentieringen kan kombineras med förslaget att en högre skatt tas ut på det beskattade vägnätet i tätorter.

Fråga: Socialdemokraterna

Svar: På kort sikt har vi nu, på grund av höga bränslepriser till följd av Rysslands krig mot Ukraina, för jord och skogsbruk under ett år föreslagit kraftigt sänkt dieselskatt. Reduktionsplikten är viktig och vi behöver därför samtidigt fortsätta bygga ut produktionen av biodrivmedel. Men vi behöver modiga investeringar i mer järnväg så att långväga gods inklusive timmer kan fraktas klimatsmart.

Fråga: Miljöpartiet

Svar: Virkespriserna måste bli högre. Idag har skogsägaren ofta varken råd med skogsvård eller naturvård. Det behövs satsningar på att skogsägare ska kunna tillgodogöra sig nya affärsmodeller och möjligheter sälja än mer kvalitativa produkter, som bland annat kan vara resultatet av ett mer naturfrämjande skogsbruk, som kan vara lika lönsamt för den enskilde skogsägaren som ett traditionellt trakthyggesbruk. Kunskapen om alternativ till trakthyggesbruket behöver öka.

Fråga: Centerpartiet

Svar: Vi behöver fasa ut de fossila bränslena både för klimatet och för att minska Europas beroende av rysk olja och gas. Vi vill se fler miljövänliga fordon genom att underlätta och göra det möjligt och mer lönsamt att välja klimatsmarta alternativ. Vi vill också att skatten på förnybara drivmedel ska sänkas och förbättra möjligheterna för ny produktion av såväl el som biogas och flytande biodrivmedel. Genom att användas av lastbilar med längd 34,5 m och 74 ton BK4 bärighet så kan vi uppnå 35 % klimateffektivitet per tonkm.

Fråga: Liberalerna

Svar: Lastbilstransporter är det alternativ som står till buds i de allra flesta fall. De kommer att dominera även i framtiden. Lastbilarnas koldioxidutsläpp ska bort. På kortare sträckor och längs vältrafikerade vägar är elektrifiering ett effektivt alternativ. Virkestransporter (och även skogsmaskiner) är typiska exempel på sådant som är svårt att elektrifiera. Där behövs i stället fossilfria energibärare som vätgas, biobränslen eller syntetiskt framställd fossilfri diesel (elektrobränsle). Vi ser också gärna att skogsbruket utvecklas mot en större produktion av högkvalitativt sågat virke som med fördel produceras vid mindre sågverk som kan ligga närmare skogen.

Fråga: Kristdemokraterna

Svar: Vi har motionerat om möjligheten till längre lastbilsekipage (HCT-fordon) men även att det är viktigt att BK4-reformen fortsätter. Därutöver måste det finnas bra omlastningspunkter mellan lastbil och järnväg för att ytterligare flytta gods från väg till järnväg.

Fråga: Moderaterna

Svar: Alla transporter måste ställas om till fossilfrihet, och nyckeln till det är elektrifiering. Därför måste vi satsa mer på att bygga ut elproduktion, elnät och laddinfrastruktur. Vi har avsatt en hel miljard mer än regeringen för detta i budgeten. Samtidigt kommer elektrifieringen att gå olika fort för olika trafikslag, och därför är det också viktigt att vi ser till att det finns hållbara biodrivmedel som kan ersätta bensin och diesel. Här krävs mycket mer arbete för att få i gång mer produktion, och en viktig del i det är att inte begränsa hur skogen kan bidra med råvara.

Fråga: Sverigedemokraterna

Svar: Med världens högsta drivmedelspriser så vill vi sänka reduktionsplikten från 30 till 5 procent. Det skulle fortfarande med marginal motsvara den svenska produktionen av biobaserade bränslen, men medge stora sänkningar av dieselpriset. På sikt behövs även eldrivna tunga transporter. Antagligen är vätgas den energibärare som är bäst lämpad för tunga transporter, varför Sverige nu måste satsa på utveckling av denna teknologi. Vi ser vidare att skattesänkningar, budgetsatsningar, ökade avdragsmöjligheter, regeländringar och utredningar behövs för att åstadkomma ett än starkare och än mer miljö- och klimatanpassat svenskt skogsbruk utan att äventyra ekonomin.