En skogsbruksplan är det bästa verktyg man kan ha som skogsägare. Den ger dig full överblick över skogen och förslag på hur du kan sköta den för att nå dina mål. – Planens åtgärdsöversikt är nog bäst av allt. Det är skogens ”att göra-lista” och tack vare den så blir det lätt att prioritera, säger Linnea Sundström som är en av SCAs specialister på skogsbruksplaner.

Vad ingår i en skogsbruksplan?
– Du får både en helhetsbild och detaljerade uppgifter om till exempel virkesvolym, trädslagsblandning och naturvärden. Du får också förslag på hur du kan sköta skogen de närmaste tio åren för att nå de mål som du har med ditt skogsbruk. Alla förslag finns tydligt listade i åtgärdsöversikten.

 

 

Berätta mer om åtgärdsöversikten!
– Här finns åtgärdsförslag som täcker allt från skogsvård till slutavverkning. Åtgärderna är specificerade för varje avdelning och det står även när det är lämpligt att utföra dem. På så sätt blir det väldigt lätt att se vad som är viktigt att lägga fokus på för tillfället. Man behöver inte vara orolig för att missa något och man behöver inte lägga tid och kraft på att tänka igenom hela fastigheten varje år.

I översikten finns också uppgifter om respektive avdelnings areal, hur stor virkesvolym det finns där och hur gammal skogen är. För gallringar och avverkningar anges det även hur många kubikmeter virke man kan förvänta sig att få ut.

 

Vad är det som ligger till grund för åtgärdsförslagen?
– Förslagen utgår från skogens behov av skötsel, alltså när den bör röjas, gallras och så vidare för att må så bra som möjligt och växa bra. Men de är också baserade på markägarens behov och mål.

 

Klicka på bilden för att förstora den.

 

Hur viktigt är det att man avverkar precis vid den tidpunkt som föreslås?
– När det gäller avverkning brukar man ofta anpassa tidpunkten efter de behov man har i sin privatekonomi. Man kanske kommer på att man vill få ut pengar för att köpa en ny bil eller en sommarstuga och då kan man avverka lite tidigare än vad som är optimalt rent skötselmässigt. Det kan också vara så att man vill skjuta upp en avverkning några år, till exempel för att få ett jämnare uttag av inkomster från fastigheten eller skapa bra förutsättningar inför ett kommande generationsskifte.

Det är speciellt i tallbestånden som det går bra att skjuta upp avverkningarna, utan att riskera att virkesvärdet försämras. Tallbestånd är inte så känsliga och kan ofta stå kvar ett tag extra utan att tappa kvalitet. Granbestånd löper däremot större risk att drabbas av till exempel torka, röta och insektsangrepp om de får stå kvar för länge. När det gäller gran är det viktigt att även gallra i tid, för att inte riskera att virkesvärdet försämras. En sen gallring kan stressa träden och öka risken för vindfällen och torka. Men några år hit eller dit går det ofta att skjuta både avverkning och gallring, även för gran.

 

Hur är det med tidpunkten för skogsvårdsåtgärder?
– Markberedning och plantering är bra att göra de år som föreslås. Dels är det viktigt för din skogsekonomi att din nya skog kommer igång och växer så snart som möjligt, dels säger skogsvårdslagen att man måste ha en godkänd föryngring senast fem år efter avverkningen.

Det är också bra att röja i tid, eftersom det har en otroligt stor påverkan på kvaliteten och värdet för din framtida skog. Ungskogen växer fort och tidsspannet för att få till en riktigt bra röjning är inte särskilt stort. Ofta handlar det bara om ett par, tre år om det till exempel är rikligt med lövträd.

Det är allra viktigast att hålla koll på tallbestånden. Tallar är väldigt beroende av ljus och utrymme, så de växer dåligt om de blir överskuggade av andra träd. Blir det riktigt illa kan de till och med dö.

Granar tål bättre att bli skuggade av andra träd, men inte heller här bör man vänta för länge. Blir röjningen försenad så får man ett mycket sämre resultat. Dessutom blir arbetet mer tidskrävande, och därmed dyrare om man lejer bort det.

 

Man bör alltså vara ganska noga med tidplanen för skogsvården?
– Ja, om man vill ha en välskött skog har man tyvärr inte så stort spelrum när det gäller skogsvård. Fördelen med åtgärdsöversikten är att den ger så bra kontroll över vilka insatser som är aktuella. Det blir helt enkelt lätt att göra rätt och det brukar skapa ett större lugn eftersom man känner att man har kontroll.

Om det känns jobbigt att själv hinna med att röja eller plantera i tid, så rekommenderar jag att du lejer bort jobbet. Då krävs det bara ett telefonsamtal till din virkesköpare för att du ska ligga i fas och kunna ta hand om din skog på allra bästa sätt.

 

Text: Kerstin Olofsson
Foto: Susanne Lindholm

Publicerad 2021-02-05

Skogsbruksplan

Med våra skogsbruksplaner får din skog de allra bästa förutsättningarna – och du får svar på alla dina frågor. Planen ger dig förslag på åtgärder anpassade efter din skogs förutsättningar. Den är ett bra hjälpmedel för att nå dina mål.

Läs mer om våra skogsbruksplaner
Vi finns här för dig och din skog