Det finns många viktiga lärdomar att dra nytta av efter fjolårets skogbränder. Det visar SCAs egen branduppföljning. Samtidigt slår Statens brandutredning fast att även om insatserna i stort sett gick bra i Sverige som helhet så framkom det många brister. – Den undersökning som Länsstyrelen i Jämtland gjort åt regeringen visar på behovet av en samordnare för hur eftersläckningsarbetet skulle kunna organiseras i områden med många berörda markägare, säger Magnus Andersson som arbetat SCAs egen branduppföljning.

Skogsbränderna sommaren 2018 blev de mest omfattande i modern tid. På de flesta håll lyckades räddningstjänsten effektivt begränsa och släcka – ofta i samverkan med andra aktörer som t ex skogsbolag och frivilliga. I statens brandutredning konstateras att Sverige inte är tillräckligt väl rustat för att vi ska kunna vara trygga inför framtida stora och komplicerade skogsbränder.

– Det är en bra utredning. Den visar att de strategier mot skogsbränder som vi i skogsbranschen har utarbetat var till stor nytta.  Utredningen slår också fast att det var mycket få bränder som startade till följd av arbete i skogen, konstaterar Magnus Andersson vid SCAs skogsvårdsstab och som har gjort SCAs egen branduppföljning.

Bra beredskap hos SCA

När det gäller brister i brandarbetet menar statens utredning att många aktörer agerade för långsamt eller försiktigt till en början. Och de betonar vikten av att snabbt upptäcka uppkomna bränder och sätta in tidiga insatser för att släcka. Dessutom avslutade räddningsinsatserna för tidigt på flera håll med följd att bränderna tog fart igen.

– SCA klarade sig bra jämfört med branschen i stort.  Vi hade en bra beredskap och det gjordes ett gediget förebyggande arbete tack vare att vi har hög kompetens när det gäller skogsbränder. Många medarbetare och entreprenörer med sina anställda tog ett stort ansvar och engagerade sig i brandarbetet genom att bryta semestrar och arbeta utöver planerad beredskap. Tack vare det kunde vi även hjälpa privata skogsägare vars skogar brann, säger Magnus och poängterar:

– Vi fick också ett gott omdöme av räddningstjänsten för vårt samarbete och våra insatser. 

Fem förbättringsförslag

Skogsbranschen har gemensamt identifierat fem punkter för att branschen och samhället ska stå bättre rustade vid framtida skogsbränder.

  1. Förebyggande arbete och god beredskap.
  2. Tidig upptäckt avgörande – brandflyget är en nyckelresurs.
  3. Agera kraftfullt i början – nyttja lokala helikoptrar och samordna resurserna.
  4. Fullfölj insatsen tills faran är över.
  5. Säker och välorganiserad efterbevakning.

Samordnare för privata markägare

I höstas fick Länsstyrelsen i Jämtlands län ett regeringsuppdrag som bland annat innebar att se över hur eftersläckningsarbetet skulle kunna organiseras i områden med många berörda markägare. Länstyrelen har bl a samlat material och gjort intervjuer med räddningstjänster, och skogsbolag och skickat ut en enkätundersökning till 150 stycken slumpmässigt utvalda markägare.

– Utredningen visar att det finns ett behov av en samordnare för markägare, i samband med att eftersläckningsarbetet ska organiseras. För att få bästa resultat bör en samordnare tillsättas i ett tidigt skede för att koordinera arbetet tillsammans med markägare, räddningstjänst, försäkringsbolag och andra berörda aktörer, säger Magnus och fortsätter:
– Dessutom är det viktigt att markägarna involveras i branden tidigt för att ge dem så bra förutsättningar som möjligt att hantera eftersläckningsarbetet. 

Kontaktlista och journummer

SCAs egen branduppföljning visar att det finns saker som kan förbättras för att vi ska vara ännu bättre rustade vid framtida skogsbränder.

– En viktig sak är en väl genomarbetad kontaktlista, där alla är medvetna vad de ska göra och räddningstjänsten vet vem de ska kontakta. Dessutom skulle vi behöva ett journummer där den som ringer snabbt blir slussad vidare till rätt person.  Det är en åtgärd som vi håller på att arbeta fram nu, säger Magnus. 

Utbildning och samverkan

SCA behöver även se över tillgången på tillgänglig personal och se till att det finns arbetsledning hela sommaren. Den personal som arbetar med bränder ska ha rätt utrustning och i vissa fall mer utbildning.

– Vi ska även se till att de entreprenörer vi har avtal med tydligt vet vad som gäller vid en brand. De är en viktig tillgång i eftersläckningsarbetet, säger Magnus.

– Vår samverkan med räddningstjänsten fungerar oftast mycket bra, men de måste få bättre kartstöd och bli bättre på att tala om att det brinner i god tid innan det är dags för överlämning så att vi kan planera för eftersläckningen.

Tillgång till helikopter

– Tillgång till helikopter kan vara avgörande för att snabbt få bränder under kontroll. Det här är en viktig fråga för alla oss som äger skog. Här får vi fundera på om vi på SCA ska satsa på att ha ett avtal med en helikopter som står redo att rycka in.

Nu ser SCA över sina brandrutiner så att de ska fungera ännu bättre framöver. Mycket handlar om att skapa förutsättningar för ännu bättre samverkan med räddningstjänsterna.

– Nu hoppas vi att vi slipper en brandsommar som den vi hade i fjol. Men blir det en besvärlig sommar i år också så kommer vi att vara ännu bättre förberedda, avslutar Magnus.

 

 

Publicerad 2019-02-27