Just nu gör SCA en annorlunda avverkning i ett naturreservat på Alnön utanför Sundsvall. Genom att ta bort all gran och ge lövträden möjlighet att ta plats gynnas en rad arter som är beroende av att skogen är rik på lövträd. Arbetet sker på uppdrag av markägare och Länsstyrelsen i Västernorrland.

Stornäsets naturreservat på Alnö sköts av länsstyrelsen, men ägs till stor del av två markägare. När markägarna ville göra en avverkning i områden som gränsar till reservatet, tog de hjälp av SCA och länsstyrelsen passade  då på att göra en del naturvårdande åtgärder inne i reservatet.

– Det här är ju inte en vanlig avverkning, utan det vi gör i naturreservatet är åtgärder som ska gynna lövträden och den biologiska mångfalden, enligt den skötselplan vi har för området. Om vi inte tar bort granen så får vi på sikt en mörk och tät granskog, säger John Granbo, förvaltare av skyddade områden vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län och fortsätter:

– Det är dessutom extra roligt att markägarna är med i arbetet med att sköta om området genom att de sparar lövträd som finns utanför reservatsgränsen.

Bort med all gran

Hela avverkningen omfattar ca 22 hektar, varav 6 hektar är i reservatet. Målet är att så gott som all gran ska tas bort medan lövträden ska vara kvar. Här finns främst al, men även en hel del asp, sälg och björk.

– En sådan här naturvårdande avverkning ställer stora krav på att maskinlaget får rätt information om vad de ska göra och varför – för vet man syftet så blir det lättare att göra ett bra arbete, säger Per Holm som planerat avverkningsarbetet för SCAs räkning. Vi gör en hel del specialanpassningar.

Dessutom ska all grot, alltså alla grenar och toppar som blir kvar efter avverkningen, tas bort.

– Under sommaren betar det kor här och genom att ta bort allt ris så underlättar vi för dem. Deras betande gynnar också områdets naturvärden, förklarar John.

Röja manuellt

Skogsmaskinerna kör bara i de områden som har bärig mark, för att inte orsaka markskador. I de mer fuktiga lövsumpskogarna som finns i reservatet kommer SCA att röja bort gran med motorsåg.

– Sedan ska vi göra högstubbar, skapa död ved och göra så att en del träd åldras i förtid genom att skada dem på olika sätt. Det är åtgärder som behövs för att gynna arter som kräver särskilda livsmiljöer för att överleva, förklarar John.

– Alla åtgärder som vi gör gynnar arter som behöver lövskogar för att trivas. När granen är borta får vi solbelysta, varma ytor och en luckig skog. Det kommer att gynna det rika fågellivet liksom svampar, lavar och mossor. Här finns t ex den ovanliga laven mörk rödprick som trivs på al och sällsynta snäckor som kalkkärrgrynsnäckan

Stornäset är ett populärt besöksmål, både bland fågelskådare och de som vill njuta av den fina miljön. För att inte störa fågellivet ska allt arbete i reservatet vara klart till den 31 mars, då fågelskyddsperioden börjar.

– Jag har varit ut och tittat på avverkningen och man ser verkligen hur lövträden kommer fram när granarna försvinner. Det blir trevligt! När arbetet är avslutat kommer kanske en del besökare att tycka att det ser lite hemskt ut i reservatet, men om ett eller två år kommer området att vara en jättefin miljö att vandra i, avslutar John.

 Läs mer om Stornäsets naturreservat här

Foto: Thomas Rydkvist

Publicerad 2019-02-14