Genom att återskapa Tjärnmyrans våtmark gynnar Nordanstigs kommun havsöringen, men åtgärden gynnar även andra djur som grodor och insekter. SCA äger marken och tvekade aldrig att låta området dämmas upp. – Våtmarksmiljöer är jätteviktiga för alla ekosystem och det är bra att vi kan hjälpa till med sådana här naturvårdsåtgärder, säger Tomas Rydkvist, SCAs naturvårdsspecialist i Medelpad.

Tjärnmyrans våtmarksområde ligger nära norra Hälsingslands kust, i Nordanstigs kommun. Förra året fanns här bara en mindre myr på 0,6 hektar, men i dag är våtmarken närmare 2,5 hektar.

– Genom att återskapa den utdikade våtmarken ville vi gynna den havsöring som finns i bäcken som rinner i området, säger Gustav Eriksson, miljö- och vatteningenjör, och den som har lett arbetet med Tjärnmyran.

Naturens reningsverk

SCA äger marken där Tjärnmyran ligger.
– Det är klart vi sa ja till att dämma området, säger Tomas och förklarar:
– Våtmarksmiljöer är jätteviktiga. De är som naturens reningsverk och fungerar både som en svamp som suger upp exempelvis tungmetaller och som ett filter för slampartiklar. De kan också dämpa flöden vid mycket regn, eftersom de fångar upp vattnet.

Under sommaren hade Nordanstigs kommun maskiner på plats som fyllde igen myrens utloppskanal. På så sätt skapades en fördämning som höjde vattenståndet med cirka en meter. De gjorde dessutom en ny sträckning för bäcken. Den 40 meter nya bäckfåran, som har bra lutning och fin botten, gör livet lättare för havsöringen som nu kan vandra längre upp i bäcken för att leka.

Gynnar många arter

Men det är inte bara havsöringen som gynnas. En sådan här restaurering gynnar arter som alla är beroende av öppna våtmarker.
– Här kan groddjur, salamandrar och sländor trivas, för att nämna några. Och när träden som står i vattnet så småningom dör kommer de att bli till nytta för andra arter. Det finns insekter som behöver sådan ved för att kunna lägga ägg och de larverna och insekterna blir i sin tur mat åt småfåglar och hackspettar. En våtmarksmiljö är med andra ord till stor nytta för den biologiska mångfalden i skogen, säger Tomas.

– Det blev som vi hade tänkt, så jag är nöjd, säger Gustav. Sedan får vi vänta och se hur de långsiktiga effekterna blir.

Text: Misan Lindqvist
Foto: Tomas Rydkvist

 

Publicerad 2017-10-04