Miljöpolicy

SCA Skog skall bedriva en långsiktig och uthållig verksamhet som bland annat innebär att vi förenar hög och värdefull virkesproduktion med bevarande av den biologiska mångfalden i skogslandskapet.

 • Vi skall ha en bred kompetens och ett stort engagemang kring miljöfrågor hos våra medarbetare.
 • Vi skall producera och leverera våra produkter och tjänster med teknik och metoder som begränsar påverkan på miljön. Vårt miljöarbete är inriktat på förebyggande åtgärder och ständiga förbättringar i vår verksamhet.Vi skall samverka med våra leverantörer, entreprenörer och kunder för att minska miljöbelastningen.
 • Skogsbruket på det egna markinnehavet är certifierat enligt FSC®, Forest Stewardship Council, respektive PEFC™, Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes, och skall i enlighet med dessa kriterier bedrivas ansvarsfullt och uthålligt. Vi skall sträva efter att vid uppdrag hos alla privata skogsägare ta samma ansvar för miljöhänsynen som i vårt eget skogsbruk.
 •  All virkesanskaffning är också certifierad enligt kraven i FSC®  respektive PEFC™ för spårbarhet och kontroll av ursprung och skall bedrivas enligt dessa kriterier.
 • Vid större förändringar skall miljöaspekterna ingå i beslutsunderlaget.
 • Miljökrav i lagar och förordningar är en miniminivå för vårt miljöarbete. 
 • Vi skall vara öppna i vår information och föra en aktiv och konstruktiv dialog med intressenter både internt och externt. 

Sundsvall, april 2015

 

Råvarupolicy

SCA Skog AB ansvarar för råvaruanskaffningen till SCAs svenska virkesförbrukande industrier. Denna policy omfattar all virkesanskaffning till dessa industrier.

SCA Skog avstår aktivt från handel med råvara som:

 • Avverkats olagligt.

Härstammar från:

 • Skogar där avverkning sker i strid med traditionell sedvanerätt och medborgerliga rättigheter.
 • Skogar med höga bevarandevärden där brukandet hotar dessa värden. Detta inkluderar nyckelbiotoper i Sverige enligt Skogsstyrelsens metodik och definition, utom då avverkning görs i syfte att bevara eller främja biotopens mångfald.
 • Skogar som överförs till plantager eller annan markanvändning, utom då omfattningen av marköverföringen berör en mycket begränsad del av fastigheten.Skogar som innehåller, eller efter avverkning föryngras med genetiskt modifierade träd.

I vår tillämpning av denna standard kan begreppet skogar i tillämpliga fall likställas med begreppet privata skogsägare.

Sundsvall den 26 juni 2014