Värdefull råvara och rik natur

SCA är norra Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar skogsmark. Vi har en lång tradition av att vårda och bruka den norrländska skogen liksom att förse våra industrier i norra Sverige med värdefull och förnybar råvara.

Klimatsmarta lösningar

Med en hållbar, resurseffektiv värdekedja i världsklass tar vi till vara på hela trädet och förädlar skogen till klimatsmarta lösningar till människor världen runt.

Effektivt skogsbruk

Vi har ett finkalibrerat produktionsflöde, där vi med hjälp av avancerade beräkningar kan optimera skogsbruket samtidigt som tillväxten i skogen ökar. Arbetet i skogen utförs med hjälp av erfarna och certifierade entreprenörer och våra egna lag som anpassar skötselåtgärderna efter skogens förutsättningar.

Lokala samarbeten

Vi samarbetar med privata skogsägare som vill sälja virke till oss och ta vår hjälp för att sköta och avverka sina skogar.

Ansvarsfullt skogbruk

Under årens lopp har vi byggt upp erfarenhet och kunskap om hur vi ska sköta skogen ansvarsfullt och långsiktigt, med hänsyn till mark, vatten och luft och skapa goda förutsättningar för ett rikt djur- och växtliv.

För att nå dessa mål anpassar vi våra skötselmetoder till hur skogarna ser ut och bevarar och skapar nya viktiga miljöer för hotade arter. Vårt skogsbruk är certifierat enligt både FSC® och PEFC™, vilket är en garanti för en ansvarsfullt skött skog med hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer.

Välskötta skogar bidrar till ett bättre klimat

Tillväxten i våra skogar är hög och växande skog binder luftens koldioxid som motverkar västhuseffekten och klimatförändringar. I dag har vi mer skog än någonsin – skog som binder fyra miljoner ton koldioxid varje år – och för varje träd vi avverkar sätter vi tre nya.

Skog i siffror

  • Skogsinnehav: 2,6 miljoner hektar, varav 2 miljoner hektar brukas
  • Skogens virkesvolym: 36 % gran, 40 % tall, 15 % lövträd och 9 % contortatall
  • Avverkning i den egna skogen : 4,1 miljoner m3f
  • Slutavverkad areal: ca 19 000 hektar*
  • Gallrad areal: ca 20 000 hektar*
  • Skogsvårdad areal (markberedning, röjning, plantering): 55 231 hektar
  • Avverkning köpfrån privata skogsägare: 2,7 miljoner m3f
  • 77 miljoner plantor levererades från SCAs plantskolor
  • Antal anställda: 436
  • Antal entreprenörsföretag: ca 100

Siffrorna avser 2016. * Arealsuppgifterna är osäkra pga ej ajourhållna åtgärder samt stormskador.