Slutavverkning

När skogen är mellan 80 och 120 år är det dags att slutavverka – och det är nu du får den största intäkten från skogen.

Markberedning

Ett till två år efter avverkning är det dags att förbereda marken för att ny skog ska kunna växa där. Med markberedning skapar vi en bättre växtmiljö för plantorna. De får en varmare plats att växa på, mindre konkurrens av vegetation och bättre tillgång till näringsämnen och vatten. Sist men inte minst skyddas plantorna från snytbaggar, skalbaggar som kan gnaga på plantor så att de dör.

Plantering

Återföryngringen sker 2-3 år efter avverkning. Det finns olika sätt att skapa ny skog: plantering, sådd och självföryngring.

Plantering är det vanligaste och klart effektivaste sättet. Då tjänar du ett år i tillväxt redan från start. Och framför allt kommer skogen att växa mycket bättre under hela omloppstiden. I dag kan man nämligen köpa plantor som växer ca 20 procent bättre än skogar som har självföryngrats. Våra plantor kommer från våra egna plantskolor, Bogrundet och Wifstamon, som tillsammans utgör NorrPlant.

Vid självföryngring lämnar vi kvar så kallade fröträd vid slutavverkningen och de får stå i mellan fem och femton år.

Frösådd används inte så ofta. På våra egna marker sår vi framför allt frön av contortatall som vi köper från Kanada. Frön från svensk tall kommer från våra egna fröplantager som NorrPlant ansvarar för.

Röjning

När skogen har hunnit bli ungefär 10 år brukar det vara dags för en första röjning. En del stammar tas bort och de som lämnas kvar får därmed bättre förutsättningar att växa till sig. Det ger bättre kvalitet på den framtida skogen och bättre ekonomi när det är dags att gallra. Vid röjningen har du stora möjligheter att påverka den framtida skogen. Man kan röja i flera omgångar beroende på vilket behov det finns.

Gallring

När skogen är omkring 40 år och träden börjar stå för tätt är det dags att gallra. Oftast tar man bort klenare träd med sämre kvalitet och lämnar kvar de finaste stammarna. De träd som står kvar får mer ljus, näring och vatten och kan utveckla mer värdefullt virke tills det är dags för slutavverkning. Vid gallring kan du få en första inkomst från din skog. Man brukar gallra en eller två gånger.

Gödsling

På rätt marker är gödsling ett enkelt och lönsamt sätt att få skogen att växa snabbare.Ofta är det optimalt att gödsla efter den första gallringen och sedan gödsla en gpng till ungefär 10 år innan slutavverkning.

Vi använder kalkammonsalpeter som innehåller kväve och kalk. Kalket i gödslet motverkar att marken försuras och kvävet fungerar som gödsel och gör att marken blir bördigare under en tid efter gödsling.

Slutavverkning

När skogen är mellan 80 och 120 år är det dags att slutavverka – och det är nu du får den största intäkten från din skog. Här är det viktigt att bestämma vilken naturhänsyn du vill ta. Lagen anger en miniminivå men det går att göra bättre än så utan att det kostar särskilt mycket.

Inför slutavverkning gör vi en planering för det område, trakt, som ska avverkas. Traktplanering omfattar planering av virkesproduktionen och naturhänsyn. Det är också nu som det är dags att planera för hur nästa generation skog ska se ut. På så sätt börjar det oändliga kretsloppet om igen...

I god tid innan slutavverkning bör du även tänka på behovet av skogsbilväg. När vi bygger vägar är målet att få en så användbar väg som möjligt, samtidigt som vi påverkar naturen så lite som möjligt.

Ulrika Block, Timber purchaser at Ångermanlands forest districts, SCA Skog, SCA Forest Products

Skogliga tjänster för skogsägare

Vi erbjuder en palett av skogliga tjänster som täcker skogsbrukets kretslopp. Med våra tjänster kan du som skogsägare bedriva ett lönsamt och hållbart skogsbruk.

Läs mer