Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCAs Pensionsstiftelse för arbetare

Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga utfästelser om pension för arbetare anställda vid Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA eller deras efterlevande. Med arbetare avses i dessa stadgar arbetstagare, som ej ingår i destinatärskretsen för Pensionsstiftelsen för tjänstemän och arbetsledare vid Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA i nu gällande lydelse för sistnämnda stiftelses stadgar. Stiftelsen skall icke trygga sådan pension som arbetsgivaren är ålagd genom allmän pensionsplan.

Vid styrelsemöten i augusti 2019 beslutade både SCAs Pensionsstiftelse för tjänstemän och SCAs Pensionsstiftelse för arbetare enhälligt att de båda stiftelserna ska slås samman till en gemensam stiftelse. Det kommer att ske så snart nödvändiga stadgeändringar bekräftats av tillsynsmyndigheten.