Den 12 februari 1957 beslutade SCAs bolagsstyrelse att bilda en stiftelse benämnd Svenska Cellulosa Aktiebolagets Personalstiftelse. Stiftelsens ändamål skulle vara att verka för sociala och trivselbefrämjande åtgärder för de anställda hos bolaget och i dess dotterbolag.

Personalstiftelsen 1957–2007

Stiftelsen bildades genom en sammanslagning av de fem personalstiftelser som fanns inom SCA vid denna tidpunkt. Dessa var SCA Sundsvallsindustriernas-, Kramfors ABs-, Holmsunds ABs-, Munksunds ABs- och Ankarsviks ABs personalstiftelser. SCA Sundsvallsindustriernas Personalstiftelse hade i sin tur tidigare, 1950, bildats genom sammanslagning av stiftelsen vid Östrand, Skönvik, Svartvik, Sund, Essvik och Ankarsvik.

Stiftelserna som sammanslogs och utgjorde grunden till dagens Personalstiftelse bildades alla under åren 1950–1952. Man kan på goda grunder anta att ursprungsstiftelserna tillkom av skattemässiga skäl. De branscher som SCA var verksam inom under dessa år gick med mycket stora vinster och beskattningen kunde minskas genom att pengar avsattes för dessa ändamål. De största avsättningarna gjordes av aktiebolagen vid Svartvik, Skönvik och Kramfors.

I protokollet från den nybildade stiftelsens första sammanträde, den 16 december 1957, framgår att dess kapital utgjordes av från de upplösta stiftelserna överförda kapitalfordringar på SCA 9,9 msek plus den ränta som överenskommits att bolaget skulle betala för reverslånen under 1957 samt inventarier till ett värde av 15.200 kr.

Bolaget ensamt vid rodret

Fram till och med 1969 var Personalstiftelsen en ren företagsangelägenhet. Bolaget utsåg samtliga ledamöter som bildade styrelse. Stiftelsens första styrelse hade tre ordinarie ledamöter, Axel Enström (SCAs dåvarande vd), Jan Velander och Bertil Haslum.

Stiftelsens förmögenhet utgjordes av så kallade reverslån till SCA med i allmänhet skogsmark som säkerhet/pant. Det innebar att SCA lånade och disponerade pengarna mot att de betalade en årlig ränta till Personalstiftelsen.

Under åren 1957–1962 betalade stiftelsen ut ett begränsat antal stipendiebelopp på sammanlagt 27.000 kr samt bar sina skattekostnader.

Under åren 1963–1967 belastades stiftelsen – förutom vissa stipendiebelopp och skatt – också med 4,7 msek i form av andel i SCAs personalvårdskostnader.

I december 1967 köpte Personalstiftelsen av SCA och Wifstavarfs AB ett stort antal fritidsanläggningar, inklusive Torpshammars Herrgårdspensionat, för drygt 1,7 msek. De inköpta fritidsanläggningarna exklusive Torpshammars Herrgårdspensionat, skänktes året efteråt bort till Sociala Fonden.

1968 trädde en ny lag – Tryggandelagen – i kraft. Lagen reglerade hur stiftelser av denna typ skulle skötas. Bland annat krävde lagen att styrelsen skulle bestå av lika antal ledamöter utsedda av arbetsgivare och arbetstagare samt avskaffande av reversstiftelser, som stiftelsen var vid denna tidpunkt. Under senare delen av 1968 utarbetades nya stadgar anpassade till Tryggandelagens krav. SCAs styrelse godkände de nya stadgarna vid ett sammanträde den 18 december 1968. I januari 1969 godkände Länsstyrelsen i Västernorrlands län stadgeändringarna.

I stiftelsens förvaltningsberättelse för åren 1968 och 1969 framgår att stiftelsen påförts andel av SCAs personalvårdskostnader på ca 3,5 msek. Stiftelsens tillgångar vid utgången av 1969 utgjordes av Herrgårdspensionatet, värderat till 0,5 msek och en reversfordran mot SCA på ca 2,7 msek.

Arbetsledamöter tog plats i styrelsen

Med ca ett års fördröjning efter den genomgripande omarbetningen av stiftelsens stadgar sammanträdde den första partsammansatta styrelsen för Personalstiftelsen den 10 juni 1970.

Styrelsen bestod av två av SCA utsedda ordinarie ledamöter, direktörerna Eije Mossberg (SCAs dåvarande vd) och Erik Burman, samt två av de av anställda utsedda ledamöter, försäljningschefen Nils Fromm, SIF och pappersbruksarbetaren Nils Näsberg, SPIAF. Vid detta tillfälle överlämnade SCA, med anledning av deras 40-årsjubileum, ett bidrag på 1 msek. Bidraget skulle utbetalas med 200.000 kr per år under 1970–1974. Stiftelsens styrelse fattade därefter beslut om att beloppen allt eftersom de utbetalades till stiftelsen skulle överlämnas till Sociala Fonden för täckande av underskott i deras stuguthyrningsverksamhet.

Stora bidrag från SCA

Under 70-talet fick Personalstiftelsen stora bidrag av SCA. 1974 erhölls 2,5 msek att användas på likartat sätt som bidraget man fick 1970.

År 1975 fick stiftelsen 11,5 msek att användas för teckning av 62.500 nyemitterade SCA-aktier. Aktier som i dag är värda 128 msek och ger en årlig utdelning på ca 4,2 msek. Under åren 1979–1982 erhölls ytterligare bidrag från bolaget på 5,8 msek öronmärkta för inköp av semesterboenden mera välbelägna för SCA-anställda i södra Sverige som t ex i Sälen och på västkusten.

Utvidgning av styrelsen

Vid styrelsesammanträde den 21 februari 1975 fattades beslut om att utöka stiftelsens styrelse till att bestå av nio ledamöter. Ordförande och ersättare för denne skulle utses av Länsstyrelsen, fyra ledamöter och ersättare för dessa skulle utses av SCA och fyra ledamöter och ersättare för dem skulle med viss fördelning utses av de anställda.

Täckte underskott

Stiftelsens huvudsakliga uppgift under år 1975–1982 var att lämna bidrag för täckande av underskott för Herrgårdspensionatet och för stuguthyrningsverksamheten som då bedrevs i Sociala Fondens regi. De första stugorna i Sälen köptes av stiftelsen 1981. Vid utgången av 1982 hade Personalstiftelsens förmögenhet ökat till 75 msek som gav en utdelning det året på ca 1,8 msek.

Första 25 åren

Under perioden 1957–1982 var stiftelsen inte så operativt aktiv undantaget att man administrerade och förvaltade Torpshammars Herrgårdspensionat. I övrigt delade stiftelsen ut bidrag till Sociala Fonden för deras stuguthyrningsverksamhet liksom ersatte SCA för personalvårdsinsatser som de gjorde för sina anställda. Personalstiftelsen mottog stora bidrag från Moderbolaget. En avsikt med att stiftelsen fick dessa bidrag var att SCA önskade att Personalstiftelsen skulle stödja Sociala Fonden och köpa in nya semesterboenden på intressanta platser för de nytillkomna SCA-arna i främst södra Sverige i samband med köpet av Mölnlycke i mitten av 70-talet.

Börjar köpa stugor

Mellan åren 1981–1996 köpte Personalstiftelsen ett 40-tal semesterstugor, bungalows och lägenheter. Bland annat femton i Sälen, fem i Stockholm, sex i Tärnaby, tre i Åre och åtta i Norrfällsviken. Vidare en stuga på Gullholmen, en bungalow i San Agustin samt andelsveckor i Caprianläggningen norr om Strömstad.

Uthyrningen av Personalstiftelsens köpta semesterboenden lämnades över att administreras av Sociala Fonden som sedan tidigare redan ägde 53 semesterboenden.

Fördjupat samarbete mellan stiftelserna

Från den tidpunkt då Personalstiftelsen börjat köpa in semesterboenden ökade helt naturligt samarbetet med Sociala Fonden som bedrev uthyrningsverksamheten.

I början av 80-talet tillsatte Sociala Fonden en organisationskommitté som bland annat kom fram till och föreslog att de två stiftelserna skulle ha gemensamt kansli, styrgrupp och finanskommitté. Man föreslog vidare att de två stiftelserna skulle söka anpassa stadgarna så att de två styrelserna skulle kunna bemannas av samma personer. Personalstiftelsen beslutade acceptera organisationskommitténs förslag den 9 december 1991. Sedan dess har Personalstiftelsen och Sociala Fonden haft samma valda funktionärer som ordförande, vice ordförande, ledamöter och verkställande direktör.

Byte av arbetsgivare

Ungefär samtidigt, 1990, friköpte sig SCA från administration och personalkostnaderna för Personalstiftelsernas kansli. VDs och kanslipersonalens nya arbetsgivare blev Personalstiftelsen.

Övertar hela stuguthyrningsverksamheten

Personalstiftelsen köpte 1997 Sociala Fondens 53 stugor och lägenheter i Jäckvik, Hamra och Mölle och blev ensam ägare av semesterboende inom SCA för nyttjande av alla SCAare inom Sverige. I och med detta tog också Personalstiftelsen över förvaltning, underhåll och administration av stug-/lägenhetsuthyrningen.

Publika och lättillgängliga

För att öka kännedomen om Personalstiftelsen och dess uthyrningsverksamhet gjordes flera informationsförbättrande insatser under åren 1998–2000. Tidningen PS fick 1998 en modernare layout. En hemsida för Personalstiftelserna byggdes, där främst utbudet av semesterboende presenterades, och lades ut på intranätet och något senare även på Internet.

Ett nytt publikare stugbokningssystem, delvis sammankopplat med webbsidan, utvecklades och togs i bruk år 2000. Med det nya bokningssystemet kan man själv gå in på webben och se lediga semesterboenden och via sidan göra intresseanmälningar. Den förbättrade och mer lättillgängliga informationen om och kring Personalstiftelsen verksamhet resulterade i ett ökat intresse och utnyttjande av Personalstiftelsens stugor och lägenheter.

Fler storstadslägenheter

Enkäter som gjordes bland SCA-anställda på 90-talet visade att det fanns ett stort intresse för semesterboenden i Europas storstäder. Med ledning av dessa enkäter köpte Personalstiftelsen under 1999–2002 tre lägenheter i London, två i Paris, ytterligare en i Rom och två i Göteborg.

Denna typ av storstadslägenheter är efterfrågade i princip året runt och utnyttjas därmed mer än 90 % av tiden. Detta i kombination med bättre och enklare informations-, söknings- och bokningsförfarande resulterade i att antalet bokningar ökade med nästan 60 % sedan år 1997.

En solid stiftelse

Under Personalstiftelsens 25 första levnadsår ökade stiftelsens förmögenhet 7,5 gånger från ca 10 msek till 75 msek. En mycket stor del av värdeökningen utgjordes av bidrag från SCA Moderbolaget. Idag är Personalstiftelsen god för ca 600 msek varav värdet för stugor och lägenheter uppgår till ca 170 msek. Det innebär en värdeökning de senaste 25 åren på 800 %. Detta utan att stiftelsen under denna period fått något tillskott från Moderbolaget och dessutom delat ut 3–5 msek årligen i subventioner till anställda i samband med uthyrning av semesterboenden.

De första
fjällstugorna

Nedan kan du läsa det PM som skrevs vid Essviks sulfitfabrik när de första stugorna i Hamra stod klara 1953. Resan till och från Hamra företogs ibland i Essviksbussen.

PM om våra fjällstugor

Fyra stugor står nu året runt till förfogande för fabrikens anställda med familjemedlemmar. Stugorna är uppsatta på det vackra Hamrafjället i Häjedalen på 800 m höjd. Hyres-priset (självkostnadspris) blir 5:-- per stuga och vecka plus el-kostnad. Buss hålles av bolaget men kostnaden för bensin och chaufförslön delas av deltagarna.

Stugorna är helt inredda med bl a fyra sängar, bord, stolar och skåp. Till inventarierna hör bl a kokkärl. el-kokplatta, el-uppvärmning och sängkläder. Hyresgästen medtager lakan, örngott, handdukar och tvål.

Observandum för fjällfarare

Då många har mindre erfarenhet av att vistas i fjällvärlden, lämnas här några föreskrifter som måste följas:

1. Färdledare utses bland deltagarna. Till denna anmäles när någon lämnar förläggningen, vart de beger sig och när återkomsten beräknas.

2. Att minst tre deltagare håller ihop vid skidutflykter.

3. Anskaffa kompass, en för varje grupp. Kompassinnehavaren skall vara underkunnig om färden går norr eller söder om landsvägen för att kunna orientera sig för hemfärd.

4. Skidturen bör gå tidigt på dagen så att återkomsten blir i god tid före mörkets inbrott.

5. Ta det lugnt de första dagarna med lättare träning och orientering kring stugan innan ni far upp i fjället.

6. De som inte har intresse för skidåkning bör förlägga sin semester senare på våren för att vila, lapa sol och fjälluft utanför stugan.

7. Akta dig för att få vatten i ansiktet och kring munnen (rakning bör helst försiggå på kvällarna), torka dig väl för att undvika blåsbildningar, som lätt uppstår vid soliga och blåsiga dagar.

8. Glöm ej att fjället med dess stormar inte är att leka med. Vidtag alla försiktighetsmått för att undvika olyckor.

Utrustning vintertid

Vindtäta ytterkläder och vantar, öronskyddande mössa, lång yllehalsduk, varma underkläder t ex olle eller liknande, yllestrumpor och ombyte av underkläder samt skidpjäxor och inneskor.

Skidor, stavar, skidvalla och solglasögon.

Utrustning sommartid

Stövlar, regnkläder, sportkläder eller så kallad slängkostym.

Alla årstider

För att nedbringa kostnaderna bör om möjligt mat medtagas för hela fjällvistelsen(minst för en vecka). Det är långt till butik, men i Funäsdalen finns det affärer som kan nås per telefon och bussar som medtager varorna.

Om vädret blir allt för omöjligt, rekommenderas läsning, kort- och brädspel som sysselsättning samt givetvis turer på säkra ställen som t ex landsvägen västerut till Fjällnäs etc.

Varje hyresgäst bäddar, diskar och städar efter sig så att stugan finnes i gott skick när den nya hyresgästen anländer.

Upplysningar om tid och plats för hyra av stugorna samt resemöjligheter lämnas av Johan Karlsson.

Med hopp om, att denna semesteranläggning skall bli till nöje och vederkvickelse för Essviks anställda med familjemedlemmar hälsas Ni välkomna.