En sammanfattning av miljömärkningar

Ledningssystem

 • Miljö ISO 14001
 • Kvalitet ISO 9001
 • Hälsa och säkerhet OHSAS 18001
 • Energi ELS; ISO 50001
 • Chain of Custody FSC® och PEFC

Miljömärkningar

 • EU Ecolabel (Publication Papers)
 • Paper profile (Publication Papers)
 • Carbon footprint (Publication Papers)
 • Svanen

FSC®

The Forest Stewardship Council® (FSC®) System för certifiering av hållbar skogsförvaltning är fortfarande ett ämne för debatt i global skogsindustri. WWF har till exempel nyligen uppmanat det international financial community att investera i skogsprodukter som har erhållit FSC®-certifikat. SCAs svenska skogar certifierades enligt FSC® i januari 1999. Skogsstyrelsens beslut är att uppnå ett miljövänligt, socialt och ekonomiskt livskraftigt skogsbruk över hela världen. FSC® är ett pålitligt skogscertifieringssystem för att uppnå detta mål. SCA är en av de första massa- och pappersproducenterna som erbjuder stora volymer FSC®-certifierade produkter. Detta bekräftar att vi uppfyller kriterierna för en ansvarsfull skogsförvaltning. Alla våra produkter upprätthåller ett FSC® Chain of Custody certifikat. Att vara FSC®-certifierad visar att du följer de högsta sociala och miljömässiga standarderna på marknaden.

PEFC

SCA erbjuder tryckpapper och massa certifierad enligt PEFC-standarden. Genom att tillämpa båda certifieringssystemen tillgodoser vi till alla kunders krav. PEFC-rådet (Rådet för godkännande av skogscertifieringssystem) är en oberoende, ideell, icke-statlig organisation, grundad 1999, som främjar hållbara förvaltade skogar genom oberoende tredjepartscertifiering. PEFC ger en försäkring till inköpare av trä- och pappersprodukter att de främjar en hållbar förvaltning av skogen.

TCF

TCF betyder helt klorfri blekning vilket innebär att det inte alls används klor i blekningsprocessen. Denna blekningsmetod producerar inte klorerade ämnen. Blekmedelskemikalierna väteperoxid och ozon har bara vatten och syre som restprodukter.

TCF ger också möjlighet till låg vattenanvändning och helt stängda processer som ökar energieffektiviteten och resulterar i lägre utsläpp till vatten.

EU Eco Label

EUs logo för miljömärking är en garanti för konsumenterna att den produkt som de överväger för inköp, har en lägre miljöpåverkan jämfört med liknande produkter på marknaden. EUs miljömärkning är ett frivilligt system, vilket innebär att producenter, importörer och återförsäljare kan välja att ansöka om märkningen för sina produkter.

Genom att köpa EU-miljömärkt tar konsumenterna ett ansvar för framtida miljöpåverkan. Detta beror på att produkterna måste uppfylla tuffa kriterier innan de får EUs miljömärkning.

EUs miljömärkningsprogram lanserades 1992 och främjar produktion och konsumtion av produkter som har en minskad miljöpåverkan jämfört med befintliga produkter på marknaden. Eftersom systemet fungerar på europeisk nivå går det bortom de befintliga nationella miljömärken som ofta bara är kända inom de nationella gränserna.

EUs miljömärke garanterar hög transparens, tillförlitlighet och vetenskaplig trovärdighet, som uppfyller kundernas gröna krav. Och till skillnad från annan miljöinformation eller märkning krävs ingen teknisk förståelse för att läsa och förstå etiketten. Genom att välja miljömärkta produkter är det enkelt för konsumenterna att göra ett miljövänligt val.

Kriterierna utvecklas av nyckelpersoner i samråd med huvudintressenter för varje produktgrupp för att minska den huvudsakliga miljöpåverkan under hela produktens livscykel. Eftersom livscykeln för varje produkt och tjänst är olika, skräddarsys kriterierna för för de unika egenskaperna hos varje produkttyp. Kriterierna revideras ungefär vart fjärde år för att återspegla teknisk innovation, såsom utveckling av material eller produktionsprocesser, liksom faktorer som utsläppsminskning och förändringar på marknaden.

Du kan söka de produkter och tjänster som finns tillgängliga i ditt land på nätet via följande länk: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm

 • Märkningen för grafiskt papper garanterar: 
 • Låg luft- och vattenförorening under produktionen
 • Begränsat med farliga ämnen
 • Användning av certifierade fibrer från hållbart förvaltad skog

Paper profile

Smarta lösningar på globala utmaningar.

Paper Profile är ett frivilligt miljödeklarationssystem för pappersprodukter. Systemet är utvecklat och tillhandahållet av ledande pappersproducenter. Den täcker relevanta miljöaspekter relaterade till pappersproduktion, inklusive produktsammansättning och utsläpp, träupphandling och miljöledning.

Paper Profile omfattar hela kedjan

Uppgifterna ger väsentlig information för de enskilda produkternas sammansättning, viktiga miljöparametrar, miljöledning och vedanskaffning. De certifierade miljöledningssystemen som används av deltagarna i Paper Profile är ISO 14001-standarden och/eller Eco Management and Audit Scheme (EMAS), som regleras av Europeiska unionen. Båda systemen omfattar organisatoriska förfaranden, anskaffning, produktutveckling, produktion och distribution. De innehåller både nuvarande status och metoder för kontinuerlig förbättring.

De nyckelparametrar som uppges i Paper Profile avser främst parametrar relaterade till papperstillverkning: Utsläpp till luft och vatten, fast avfall till deponi och förbrukning av inköpt el. Uppgifterna i Paper profile är baserade på siffror som rapporterats till myndigheterna och på de deltagande företagens fortlöpande dialog med kunder, myndigheter och icke-statliga organisationer.

Fakta om Paper Profile

 • Deltagande företag är SCA, Burgo Group, Arctic Paper, Clairefontaine, Grycksbo Paper, Holmen Paper, International Paper, LECTA, Lenzing Papier, Mondi AG, M-real, Myllykoski Corp., Norske Skog, Papierfabrik Scheufelen, Portucel Soporcel, Sappi, Stora Enso, UPM und VIDA Paper.
 • Paper Profile är inte lämplig för att direkt jämföra eller rangordna produkter. Olika produkter har olika miljöegenskaper, beroende på vilka produktionsprocesser som tillämpas. Lokala miljöförhållanden på produktionsplatsen är en annan viktig aspekt att ta hänsyn till.

SCA och Paper Profile

De siffror som presenteras i Paper Profile hämtas från vårt system för hantering av resurser (RMS), som övervakar hur SCA använder energi, vatten, transport och råvaror. Det beskriver också nivån av avfall och utsläpp. Uppgifterna verifieras av en extern revisor.