SCA har fått ersättning från Skogens miljövärden. Skogens miljövärden ger stöd till skogsägare som vill utveckla, bevara eller förstärka miljövärden i skogen.

Syftet med Skogens miljövärden är att bevara och utveckla biologisk mångfald och kulturmiljövärden i skogen. Åtgärderna ska göras på skogsmark som har skötselkrävande natur- eller kulturmiljövärden.

Projektet finansieras inom ramen för EUs landsbygdsprogram.

Åtgärder som kan få stöd

Stödet betalas ut för följande åtgärder:

  • Naturvårdsbränning.
  • Gallra fram ädellöv eller lövrik skog.
  • Rensa kulturmiljöer.
  • Skapa våtmark i skog.
  • Sköta natur- och kulturmiljöer.
  • Röja och rensa stenmur.

Läs om SCAs projekt

SCAs ersättningar omfattar flera projekt inom våra fem skogsförvaltningar i Medelpad, Ångermanland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.