Tjäderbergets mångfaldspark i Västerbotten omfattar 1 303 hektar. Skogarna i parken hyser både höga naturvärden och en del lämningar från tidigare bebyggelse.

Tjäderbergets mångfaldspark ligger 25 km sydost om Lycksele i Vindelns kommun och gränsar till Tjäderbergets naturreservat. Länsstyrelsen i Västerbotten har klassat området som en av de tre mest värdefulla lövvärdestrakterna i länet, eftersom man har hittat många ovanliga arter här som är knutna till just lövträd.

Fina tallskogar

Parkområdet är ganska kuperat med fyra stora höjder som omger Inre Kroksjön och som på en del ställen sluttar brant ned mot myrar och sjöstränder. I dag består skogarna i området främst av en blandning av äldre skog (över 80 år)och ungskog (yngre än 40 år). Den äldre skogen utgörs främst av talldominerade skogar och lövrika blandskogar. Här finns även en del sump- och bäckskogar.

Skogarna är mycket värdefulla för många rödlistade insekter som är beroende av tall och lövträd. Här finns även mindre hackspett, tretåig hackspett, göktyta och en rad olika rödlistade svampar, mossor och lavar.

För att utveckla naturvärdena i parken kommer SCA att till exempel öka andelen lövskog, anlägga naturvårdande skogsbränder, aktivt skapa död ved och lämna vissa områden för fri utveckling.

Att uppleva

I Tjäderberget kan du bland annat uppleva

  • Lämningar av boplatsen Sjölunda, där det en gång stod en Västerbottensgård. Här finns en raststuga med kamin och fyra bäddar som är öppen för besökare som vill övernatta.
  • En gammal tjärdal som vittnar om tidigare utnyttjande av skogen.
  • Fem tjärnar och två sjöar. Sjöarna har mycket klart vatten som smakar som riktigt källvatten.
  • Naturstig på 2 km som till stor del går genom skog som varit orörd en längre tid.
  • Döda och levande träd med brandljud. Vissa skogar har brunnit nio gånger under de senaste 440 åren.

Hitta hit

Tjäderberget ligger 25 km sydost om Lycksele, på gränsen mellan Lycksele och Vindelns kommun. Du når parken via E12.

 GPS: 64.442 - 19.054

Broschyr

Ladda hem vår broschyr och läs mer om Tjäderbergets mångfaldspark. I broschyren finns även en karta över parken.

 

Tjäderbergets mångfaldspark
Tjäderbergets mångfaldspark
Tjäderberget mångfaldspark raststugan
Tjäderberget mångfaldspark
Tjäderberget mångfaldspark
Tjäderberget mångfaldspark