Sörgraninge mångfaldspark omfattar 1710 hektar och bjuder på en stor variation av olika naturtyper. Här finns skogar med höga naturvärden och kulturlämningar från svunna tider.

Parken ligger i sydöstra Ångermanland, söder om Graningesjön. Landskapet i parken är mycket varierat med markerade bergsmassiv, många myrar och gott om sjöar.

Gynnsamma livsmiljöer

Här finns allt från bördig bäckskog och hänglavsrik barrblandskog på hög höjd till brandpräglad tallskog, sandtallskog och lövrik naturskog. Parken erbjuder därmed många olika livsmiljöer för mossor, lavar, svampar, insekter och djur.

I parken finns det fortfarande kvar stora kärnor av naturskog, som i olika grad binds samman av korridorer längs slingrande bäckar och åar. Här finns stor potential att utveckla naturvärdena ytterligare.

De djur och växter som finns i våra skogar är anpassade till ett liv i skogar med naturliga störningar, främst bränder. Vi vill därför på många ställen efterlikna de naturliga processer som tidigare rådde i skogarna. Därför kommer vi att bl a bränna vissa områden i parken och aktivt nyskapa död ved och aktivt skada träd för att efterlikna brandskador.

Sörgraninge mångfaldspark är lättillgänglig för besökare och erbjuder fina möjligheter till friluftsliv. Det finns flera vackra och spännande stigar liksom många vattendrag med fiskemöjligheter (det krävs dock fiskekort).

Att uppleva

I Sörgraninge kan du bland annat uppleva:

  • Åkrokens fångstgropssystem som ett helt system på 700 m med fångstgropar och daterat till 3 500 fKr och därmed länets hittills äldsta.
  • En nygjord fångstgrop som visar hur groparna kunde se ut när de användes till bl a älgjakt.
  • Lämningar av två kolugnar som var i drift under 1940-talets början.
  • Naturskogen på Björnberget och Kvarnberget med många tallar som över flera hundra år gamla.
  • Naturstigen på Sakrisberget som är 2 km lång och går genom gammal tallskog med spår av bränder.

Hitta hit

Parken ligger i sydöstra Ångermanland, söder om Graningesjön, längs med väg 331 som går mellan Graninge och Bergeforsen. Det är skyltat från väg 331.

GPS: 62.971- 17.167

Broschyr

Ladda hem vår broschyr och läs mer om Tjäderbergets mångfaldspark. I broschyren finns även en karta över parken.

 

Sörgraninge mångfaldspark
Sörgraninge mångfaldspark fångstgrop
Sörgraninge mångfaldspark
Sörgraninge mångfaldspark
Sörgraninge mångfaldspark
Sörgraninge mångfaldspark