Peltovaara mångfaldspark i Norrbotten omfattar 3 100 hektar. Här finns spännande värden kopplade till såväl den samiska kulturen som till den tidiga turismen i området. Dessutom finns här höga naturvärden genom förekomsten av gamla skogar.

SCAs mål med parken är dels att bevara och förstärka natur- och kulturvärden som finns här, dels att utveckla vårt sätt att sköta skog där många olika intressen ska samsas.Vi kommer bland annat att utföra naturvårdsbränningar, skapa död ved och gynna lövträd.

Varierande skogar

Bergen Peltovaara och Akkavaara domineras av tallskogar på friska marker. Här har skogsbränder härjat flitigt och de flesta av träden i den äldre skogen är växt upp efter en brand 1848. Här finns bl a en levande tall som är över 560 år gammal.

I parken finns också yngre tall- och björkdominerade bestånd liksom gott om sumpskog. Den övervägande delen av skogen är olikåldriga barrblandskogar som påverkats av dimensionsavverkningar (avverkning av de grövsta träden, oftast utan åtgärder för att få upp ny skog).

Ett spännande besöksmål i parken är Abborrträsk, ett arendehemman från 1757 som ligger invid sjön med samma namn. Byggnaderna och den omgivande marken ägs sedan 1990 av Gellivare Sockens Hembygdsförening som då övertog ägandet från SCA.

Att uppleva

I Peltovaara kan du bland annat uppleva:

  • Urskogsartad tallskog med en levande tall som i år fyller 558 år
  • Urskogsartad granskog med många rödlistade arter
  • Hemmanet Abborträsk som anlades 1757
  • Timrad turiststuga från 1860-talet
  • En gammal rallarstig mellan Gällivare och Porjus
  • Samiska härder, samiska barktäkter och en samisk offerplats

Hitta hit

Peltovaara ligger 16 km sydväst om Gällivare. E 45 går genom parken.

Gps: 67.085 - 20.347

Broschyr

Ladda hem vår broschyr och läs mer om Peltovaara mångfaldspark. I broschyren finns även en karta över parken.

 

Peltovaara mångfadlspark Aborrträsk
tallskog Peltovaara mångfaldspark
Peltovaara mångfaldspark
Peltovaara mångfaldspark
Peltovaara mångfaldspark