Njurundakustens mångfaldspark omfattar 2 300 hektar. Här finns en lång oexploaterad kuststräcka, laguner, blomsterrika strandängar, tallskog, våtmarker alkärr och klapperfält. Parken har gott om kulturhistoriska värden i form av bland annat fornlämningar, Löruddens fiskeläge och Galtströms järnbruk.

Njurundakustens mångfaldspark ligger i Sundsvalls kommun, och utgör ett långsträckt och bitvis smalt område längs med södra Medelpads kust. Parken börjar vid Junibosand i norr och sträcker sig förbi Lörudden och Galtström i söder ända till Oxsand vid gränsen till Hälsingland. Parken angränsar till två marina naturreservatet: Salen, och Långören.

Kustnära landskap

Landskapet i mångfaldsparken präglas till stor del av en lång oexploaterad kuststräcka med flacka klippor och stora inslag av block och klappersten. Landhöjningen i området har inneburit att många havsvikar snörts av och omvandlats till sötvattenmiljöer. Fler vikar håller på att snöras av och är i dag s k laguner. Här finns även blomsterrika strandängar, tallskog, våtmarker alkärr och klapperfält.

Stora delar av skogarna i parken är kraftigt påverkade av människan eftersom människor har bott och brukat skogen här under en lång tid. Dessutom har delar av parken drabbats hårt av olika stormar som orsakade omfattande vindfällen.

Inom parken finns en värdefull flora och här finns också ett rikt fågelliv, tack vare att det finns flera grunda vikar och öar som utgör viktiga rast- och häckningsplatser. Här trivs även djur som stor och liten vattensalamander, snok, havsörn liksom grodor och paddor.

Att uppleva

I Njurundakusten kan du bland annat uppleva:

  • Fornlämningar i form av rösen och gravfält från brons- eller järnåldern
  • Hällristningar med marint tema
  • Löruddens fiskeläge
  • Stenlabyrint
  • Galtströms mycket välbevarade järnbruksmiljö med anor från 1600-talet.
  • Flera fina vandringstigar

Hitta hit

Parken ligger söder om Sundsvall. Kör av E4 vid Njurunda och kör mot Lörudden. Parken börjar vid Junibosand i norr och sträcker sig förbi Lörudden och Galtström i söder ända till Oxsand vid gränsen till Hälsingland.

GPS: 62 1622 - 17 498

Broschyr

Ladda hem vår broschyr och läs mer om Njurundakustens mångfaldspark. I broschyren finns även kartor över parken.

 

Njurundakustens mångfaldspark
Njurundakustens mångfaldspark gravröse
Njurundakustens mångfaldspark
Njurundakustens mångfaldspark
Njurundakustens mångfaldspark
Njurundakustens mångfaldspark
Njurundakustens mångfaldspark