Vi har en park per skogsförvaltning: Peltovaara mångfaldspark i Norrbotten Tjäderbergets mångfaldspark i Västerbotten, Sörgraninge mångfaldspark i Ångermanland, Njurundakustens mångfaldspark i Medelpad och Märlingsberget mångfaldspark i Jämtland.

Mångfald av åtgärder

Parkerna är större landskapsavsnitt på flera hundra hektar där minst halva skogsmarksarealen ska avsättas eller skötas för att gynna natur- eller kulturvärden. I parkerna använder vi en mångfald av åtgärder och skötselmetoder, för att både förstärka värden som redan finns och skapa nya. I våra parker lyfter vi också fram kulturhistoriska och rekreativa värden.

Hänsyn till natur- och kulturvärden är en viktig del av alla de olika åtgärder som vi utför vårt skogsbruk. Hänsyn kan se olika ut, från sparande av enskilda träd till avsättning av stora områden eller bränning av skog.

I dag är det ett problem för en del skogslevande arter att deras livsmiljöer är för utspridda i landskapet, vilket gör det svårt för arterna att sprida och förflytta sig mellan områden. Dessutom är ytan på de enskilda områdena ofta liten. Med våra mångfaldsparker kan vi motverka detta problem. Flera av våra parker i anslutning till naturreservat, vilket ytterligare förstärker de befintliga naturvärdena.

Förhoppningen är att mångfaldsparkerna ska ge dig som besökare intressanta upplevelser samtidigt som vi får erfarenheter som vi tar med oss till vår verksamhet utanför parkerna.

Peltovaara mångfadlspark Aborrträsk

Peltovaara mångfaldspark

Peltovaara i Norrbotten har gott om gamla skogar och spännande kulturvärden kopplade till såväl den samiska kulturen som till den tidiga turismen i området.

Läs mer
Tjäderbergets mångfaldspark

Tjäderbergets mångfaldspark

Tjäderberget i Västerbotten är bitvis ganska kuperat med fyra stora höjder. Här finns fina lövskogar, olikåldriga tallskogar liksom en del sump- och bäckskogar.

Läs mer
Sörgraninge mångfaldspark

Sörgraninge mångfaldspark

Sörgraninge i Ångermanland har markerade bergsmassiv, många myrar och sjöar. Här finns bördig bäckskog, hänglavsrik barrblandskog på hög höjd, brandpräglad tallskog, sandtallskog och lövrik naturskog.

Läs mer
Njurundakustens mångfaldspark

Njurundakustens mångfaldspark

Njurundakusten i Medelpad präglas till stor del av en lång oexploaterad kuststräcka med flacka klippor, block och klappersten. Här finns sötvattensmiljöer, laguner, blomsterrika strandängar, tallskog, våtmarker och alkärr.

Läs mer
Märlingsbergets mångfaldspark

Märlingsbergets mångfaldspark

Märlingsberget i Jämtland har fina tallskogar och flera stora orörda områden. Terrängen är bitvis kuperad och det finnsflera små tjärnar, myrar och bäckar. Det finns gott om vandringsstigar och vackra utsiktspunkter och spår efter de människor som en gång brukade skogen.

Läs mer